- 2 - brengen, waardoor de minister krachtens de per 1 januari 1985 in werking getre den Wet op de bejaardenoorden, onder de reikwijdte van welke wet ook het gecoör dineerd bejaardenwerk is gebracht, feitelijk zou treden in de bevoegdheden die de provinciale overheid met ingang van genoemde datum heeft gekregen. Omdat wij met deze stellingname van de minister niet akkoord kunnen gaan, hebben wij op grond van de Beschikking herziening uitvoering subsidie- of bijdrageregelingen W.V.C. een verzoek tot herziening van deze beslissing ingediend. Omdat het plegen van groot onderhoud aan het gebouwencomplex Willem Sprenger als zeer urgent en onuitstelbaar moet worden aangemerkt en ook ingeval de Diakonie de kosten van renovatie voor haar rekening neemt, de kapitaallasten hiervan aan de S.B.L. worden doorberekend omdat de in rekening te stellen huur uitsluitend is gebaseerd op de door de Diakonie te betalen kapitaallasten, wordt U thans - ongeacht de uitkomst van het ingediende herzieningsverzoek - een voorstel tot aankoop van het gebouwencomplex enkelvoudig project Willem Sprenger voorgelegd. 3. Financiële consequenties overname gebouwen. Het bestuur van de Diakonie is bereid om het gebouwencomplex, inclusief de aan wezige installaties en inventaris, over te doen aan de S.B.L. tegen de boek waarde per 31 december 1985. Het aankoopbedrag kan hierdoor bepaald worden op (afgerond) 300.000,volgens onderstaande berekening. Boekwaarde gebouwen 31-12-85 266.010, overdrachtsbelasting 6% 15.960, boekwaarde installaties en inventaris 15.925, notariskosten 2.500, 300.395,— afgerond 300.000, Voor de aankoop van het gebouw kan het bestuur van de S.B.L. geld lenen van de Diakonie tegen een rentepercentage dat 1% lager ligt dan de rente van de laatste staatslening. Op grond hiervan mag worden aangenomen dat de S.B.L. kapitaal kan aantrekke; tegen 6,5%. De kapitaallasten van een 20-jarige, 6,5% annuïteitenlening voor de aankoop van het complex kunnen derhalve geraamd worden op 27-225,300.000,x 0.0907564). Omdat, zoals onder 2 reeds is aangegeven, de onderhoudstoestand van het complex zeer matig is, zullen een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht o.a. aan het dak en de kozijnen. De c.v.- en warmwaterinstalla- tie is vooruitlopend op de aankoop reeds in de loop van 1984 vervangen. Uit de (destijds) overgelegde offertes blijkt dat voor het plegen van achter stallig onderhoud, inclusief een post onvoorzien van ruim 30.000,een bedrag nodig is van 200.000,volgens onderstaand investeringsoverzicht. Omdat vervanging van de c.v.-installatie door de S.B.L. is voorgefinancierd, zijn ook deze onderhoudswerkzaamheden in het investeringsoverzicht opgenomen. - 3 - Vernieuwen dak 41 .460, vernieuwen kozijnen 41.721, wijziging invalidetoilet 2.000, buitenschilderwerk 10.400, binnenschilderwerk 5.430, 101.011,— B.T.W. 19% 19.192,— 120.203,— vernieuwing c.v. warm watervoorziening (incl. B.T.W.) 46.639, onvoorzien 33-161 Totaal 200.000, Voor de financiering van de betreffende investeringen zal het bestuur van de S.B.L. een geldlening aangaan bij de RABO-bank, waarbij uitgegaan kan worden van een lening tegen een rentepercentage van 7,75. De jaarlijkse kapitaallasten voor het achterstallig onderhoud kunnen geraamd worden op 19-990,— 200.000,— x 0.0999647). Bij bovenstaande berekeningen wordt er van uitgegaan dat U zich garant stelt voor de betaling en aflossing van de nog aan te trekken leningen. 4 Financiële gevolgen gemeente In de huidige huurlasten van het dienstencentrum wordt door de gemeente een sub si lie verstrekt van 100%. In 1984 bedroegen deze lasten 32.130,De onder 3* genoemde kapitaallasten bedragen 47.215,Als gevolg van de overname van het jomplex alsmede het plegen van het noodzakelijke achterstallige onderhoud stij gen de jaarlijkse huisvestingslasten met 15.085,47.215,"/- 32.130,Ervan uitgaande dat de minister niet bereid is om in deze extra huisvestingslasten een rijksbijdrage van 80% te verstrekken, zal een extra ge- eentelijk subsidie beschikbaar moeten worden gesteld van 15.085, Omdat de aan de S.B.L. in rekening te stellen huur uitsluitend is gebaseerd op de door de Diakonie te betalen kapitaallasten, zullen ook indien niet tot koop wordt over gaan, de jaarlijkse kapitaallasten voor achterstallig onderhoud worden doorbe rekend aan de S.B.L. Het dan te betalen huurbedrag van 52.120,(huidige huur 32. 130,kapitaallasten onderhoud 19-990, valt hoger uit dan de .-bale jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit koop, te weten 47.215,Dit verschil hangt samen met het feit dat de Diakonie in het verle- tegen minder gunstige condities geld heeft kunnen lenen dan thans de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden. vorenstaande komt naar voren dat kopen van het complex door de S.B.L. nu en in de toekomst goedkoper is. Ook wordt met aankoop voorkomen dat de Stichting op enig moment met stijgende huurlasten (en navenante stijging van het gemeentelijk subsidie) wordt geconfronteerd. Tevens wordt door aankoop een proces afgerond dat al lang geleden is gestart en waarbij ook van gemeentelijke zijde altijd op koop is aangedrongen. Op grond van deze overwegingen stellen wij U voor om - on afhankelijk van het resultaat van het ingediende herzieningsverzoek - aan de S.B.L. een extra jaarlijks huisvestingssubsidie van maximaal 15.085, beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten voortvloeiende uit de aankoop en de renovatie van het gebouwencomplex Willem Sprenger.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 326