en Wethouders en de door hen aan te wijzen met controle belaste perso nen moeten in de gelegenheid worden gesteld controle op de onderhouds- toestand van goederen c.q. voorzieningen uit te oefenen; 3. de Stichting zal de goederen c.q. voorzieningen tegen brandschade ver zekeren en verzekerd houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders 4. de Stichting verleent alle medewerking aan een door of vanwege Burge meester en Wethouders uit te oefenen controle op de administratie van de Stichting; 5. aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderworpen de besluiten van de Stichting betreffende: a. het verwerven, bezwaren of vervreemden van onroerend goed; b. het wijzigen van de statuten van de Stichting; c. het aangaan van geldleningen en het uitlenen van gelden; 6. drie maanden vóór de aanvang van elk boekjaar zendt het bestuur van de Stichting de begroting van elk boekjaar in bij Burgemeester en Wethou ders 7. binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar zendt het bestuur de balans en de exploitatierekening met de terzake uitgebrachte accoun tantsrapporten van de Stichting in bij Burgemeester en Wethouders; 8. al hetgeen door de Gemeente terzake van de verleende garantie mocht worden betaald blijft als schuld op de Stichting rusten; over het bedrag dezer schuld wordt, totdat zij is afgelost, jaarlijks op 31 december rente op rente bijgeschreven, berekend naar het percen tage van de wettelijke rente; 9. wijst de verlies- en winstrekening van de Stichting over enig jaar een winstsaldo aan, dan zal de Stichting ter voldoening van een schuld als bedoeld onder 8 aan de Gemeente betalen een bedrag gelijk aan die schuld, of, zo deze hoger is dan het winstsaldo, tot een bedrag van het winstsaldo 10. de Stichting is verplicht de aan de geldleningen en aan de garantie overeenkomsten verbonden voorwaarden stipt na te komen; 11. de Gemeente zal, zolang de in deze overeenkomsten bedoelde geldleningen niet geheel zijn afgelost het recht hebben om alle bezitingen van da Stichting ten behoeve waarvan de geldleningen zijn gesloten met de >p die bezittingen rustende lasten en verplichtingen en alle schuld der Stichting, voor zoveel die ten behoeve dier bezittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen een vergoeding ten bedrage van het voor de verwerving en instandhouding van die bezittingen aangewende deel van het eigen vermogen der Stichting, benevens eventueel een naar het oor deel van Burgemeester en Wethouders billijke vergoeding voor liquid.-; - tiekosten; 12. alle kosten en rechten, vallende op het afsluiten van de garantieover eenkomsten en op de eventuele hypotheekvestiging, komen ten laste van de Stichting; 13. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, zolang de in de garantieovereen komsten bedoelde geldleningen niet zijn afgelost, zonodig nadere voor waarden te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Bijlage no. 335 Leeuwarden, 10 oktober 1985. Reeds gedurende een aantal jaren stelt de gemeente financiële middelen beschikbaar waarmee activiteiten worden uitgevoerd die liggen op het terrein van het vrijwilligerswerk in de maatschappelijke dienstverlening. Ten behoeve van de behartiging van de belangen van één van de doelgroepen op dit werkterrein, te weten de (lichamelijk) gehandicapten in Leeuwarden, werd een subsidie verstrekt aan de afdeling Leeuwarden van de Gehandicapten Bond Friesland (G.B.F.) die, zoals wij in onze raadsbrief van 16 juni 1983 hebben ver meld, als gevolg van interne tegenstellingen binnen het bestuur inmiddels is opgevolgd door de Bond voor Gehandicapten en Uitkeringsgerechtigden Leeuwarden e.o. De bestuurlijke problemen binnen de (afdeling Leeuwarden van de) bond brachten ondermeer met zich mee, dat geen deugdelijke exploitatierekening kon worden overgelegd. Teneinde het bestuur van de Bond voor Gehandicapten en Uitkeringsgerechtigden Leeuwarden e.o. als rechtsopvolger van de G.B.F. (afdeling Leeuwarden) in staat t stellen schoon schip te maken en de vrijwilligersactiviteiten ten behoeve van deze doelgroep opnieuw op peil te brengen, hebt U toen overeenkomstig ons voorstel besloten het subsidie 1981 ten behoeve van de voormalige eling Leeuwarden van de G.B.F. te doen toekomen aan de nieuwe bond, de 'schuld over 1982 weg te werken en voortaan een jaarlijks subsidie beschikbaar stellen gelijk aan 100% van de werkelijke huurlasten van het onderkomen van de Bond aan de Canadezenlaan, dat eigendom is van de gemeente. Deze lasten bedragen momen teel 3.360,per jaar. Daarbij is wel de kanttekening gemaakt, dat het finan cieel beheer van de bond ten spoedigste zou moeten veranderen. Heiaas moeten wij constateren dat wij in onze verwachtingen ten aanzien van de nieuwe bond, de Bond voor Gehandicapten en Uitkeringsgerechtigden Leeuwarden e.o., zijn teleurgesteld. Deze teleurstelling is allereerst veroorzaakt door de omstandigheid dat het bestuur van de bond er in geen van de daarop volgende jaren in is geslaagd een financiële afrekening van de activiteiten van de bond bij ons in te dienen die voldoet aan de ingevolge de Algemene Subsidieverordening (A.S.V.) daaraan te stellen eisen. Wij hebben aanvankelijk voor wat betreft de jaarstukken 1982 en 1983 getracht door goed overleg met het bestuur van de bond de zwakke plekken in de admi nistratie aan te duiden en het bestuur aanbevelingen te doen voor het aanbrengen van verbeteringen. Nadat gebleken was dat ook de jaarstukken 1984 geen betrouwbaar inzicht verschaffen in de inkomens- en vermogenspositie van de bond, hebben wij het bestuur onder verwijzing naar de mogelijkheid van beëindiging van de subsidiëring op grond van artikel 50, lid 1 van de A.S.V.uitgenodigd om alsnog de vereiste stukken bij ons in te dienen. Het bestuur heeft daarna gewij zigde jaarstukken bij ons ingediend. Gelet op de aard van de aangebrachte wij zigingen zijn wij van mening, dat het bestuur niet aannemelijk heeft kunnen maken, dat de thans ingediende jaarstukken 1984 in tegenstelling tot de eerder - 2 - Beëindiging van de subsidiëring van de Bond voor Gehandicapten en Uitkerings gerechtigden Leeuwarden e.o. Aan de Gemeenteraad.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 328