- 2 - voorts zal door de koopster ten behoeve van de bereikbaarheid van de achterkant van Parkherstellingsoord, aan de op het gekochte aan te leggen weg ter breedte van plm. 3 meter een 2-tal "zijweg aanritten" ter breedte van plm. 3 meter worden aangelegd, één en ander in overleg met de verkoopster; de door de koopster aan te leggen weg dient uiterlijk 1 maart 1987 gerealiseerd te zijn; 6. de koopster zal ervoor zorgdragen, dat vóór 1 januari 1986 de thans aan wezige "weg" over het bij de verkoopster in eigendom verblijvende ter reingedeelte wordt verwijderd; door en op kosten van de koopster zal voor de ontsluiting van het perceel Achter de Hoven 228 een noodvoorzie- ning worden getroffen; 7de verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 8. de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn ondeel baar; 9. partijen verbinden zich om bij het verlijden van de akte van eigendoms overdracht afstand te doen van het recht om op grond van het bepaalde ia de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, of op enige andere grond, ontbinding, vernietiging of ongedaanmaking van de koopovereen komst te vorderen; 10. alle kosten, inclusief landmeetkundige kosten, betrekking hebbende op de rechtsgeldige levering van het gekochte, zijn voor rekening van de koopster; II. het onder I. bedoelde perceelsgedeelte/perceel onder te brengen i het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied VIII B" gelegen perceel bouwterrein aan Frisoplan B.V., gevestigd te Sneek. Bijlage no. 340 Leeuwarden, 10 oktober 1985. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met Frisoplan B.V., gevestigd te Sneek, overeenstemming bereikt over de verkoop van het op de ter inzage gelegde tekening G 1358 gearceerd en met het cijfer I aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen- deelgebied VIII B" aan de Canterstate gelegen perceel bouwterrein. De B.V. zal op dit terrein, groot plm. 1.309 zeven premie-C-koopwoningen stichten. Ten aanzien van de prijs waartegen en de voorwaarden waaronder deze verkoop kan plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoeg de ontwerp-besluit Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 337