Nr. 17 488 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 1985 (bijlage nr. 340); BESLUIT te verkopen aan Frisoplan B.V., gevestigd te Sneek, het op de bij dit besluit behorende tekening G 1358 gearceerd en met het cijfer I aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Cammi nghaburen-deelgebied VIII B" aan de Canterstate gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 1.309 voor een prijs van 126.490,(excl. B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 3a en 13b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende bedingen: de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de landmeetkun dig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kada strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2 koopster aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsoverdracht be vindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte voor het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder punt 1 welke laatstbedoelde kosten 1.177,(exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koopster; de koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd in overeenstemming met het door haar te ontwikkelen en door de ge meente Leeuwarden goed te keuren bouwplan, omvattende de bouw van 7 premie- C-koopwoningen deze bouw dient te zijn gestart op uiterlijk 15 november 1985 en dient op uiterlijk 15 november 1986 ten genoegen van Burgemeester en Wethouders te zijn voltooid; Burgemeester en Wethouders Van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen (te hunner beoordeling) de hiervoor gestelde termijnen verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 338