- 2 - 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter, Secretaris, Verkoop van een ten zuiden van de weg "Zenegroen" liggend perceeltje grond. Bijlage no. 342 Leeuwarden, 10 oktober 1985. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van het pand c.a. Zenegroen 63 overeenstemming bereikt over de verkoop van het op de ter inzage gelegde tekening met een arce ring aangegeven, ten zuiden van de weg "Zenegroen" liggend perceeltje grond ter grootte van ongeveer 54 centiare. Dit perceeltje zal door betrokkene worden ge bruikt ter uitbreiding van het bij zijn pand behorende erf. Ten aanzien van de prijs waartegen en de voorwaarden waaronder deze verkoop kan plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 342