Nr. 17525 onder overneming van de motivering zoals vervat in bovenbedoeld voorstel: - 2 - Wet op de ruimtelijke ordening gestelde termijn vastgesteld. De beslissing omtrent de vaststelling ervan is verdaagd tot uiterlijk 30 oktober 1984, terwijl het plan op 9 september 1985 is vastgesteld. Op grond van artikel 50, derde lid van de Woningwet vervalt de aanhoudingsplicht - indien het plan niet binnen de gestelde termijn wordt vastgesteld - ten aanzien van op dat moment aanhangige bouwaanvragen. Indien U in eerste aanleg de beslissing op de aanvraag in beroep eveneens zou hebben aangehouden dan zou U na 30 oktober 1984 verplicht zijn geweest de gevraagde vergunning alsnog te verlenen. Dezelfde situatie dient thans ten aanzien van deze aanvraag op het moment dat U nu op het beroep beslist in aanmerking te worden genomen. Het feit dat het desbetreffende voorbereidings- besluit zijn gelding heeft behouden en dat het bestemmingsplan inmiddels is vastgesteld kan ingevolge het bepaalde in artikel 50, derde lid van de Woningwet niet aan appellant worden tegengeworpen. Nu ten aanzien van deze aanvraag de voorbereidingsbescherming zich niet meer doet gelden, behoeft de aanvraag ui sluitend te worden getoetst aan de Bouwverordening. De heer H. van der Bosch, Veestraat 27 te Leeuwarden dringt er bij brief van 24 september 1985 bij U op aan de gevraagde vergunning niet te verlenen, omdat door plaatsing van het hekwerk de uitrit ten behoeve van zijn autobox op het perceel Veestraat 27 wordt geblokkeerd. Betrokkene, alsmede een aantal andere bewoners uit de Veestraat hebben bij brief van 5 september 1983 ook reeds be zwaar tegen plaatsing van dit hek ingediend. Het in geding zijnde bouwwerk moet worden gekwalificeerd als een afscheiding langs een openbare weg waarvan de hoogte op grond van artikel 302, eerste lid van de Bouwverordening 1 meter mag bedragen. Gelet op de functie welke het hekwerk als afscherming van het desbe treffende terrein zal krijgen en de situering ervan, bezien in relatie met nabij opgerichte afscheidingen, achten wij het verantwoord om met toepassing van arti kel 302, zesde lid van de Bouwverordening vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een hekwerk met een maximale hoogte van 2 meter. Wij nemen hierbij in aanmerking, dat deze hoogte niet van invloed is op eventueel verlies van uit zicht van derden/omwonenden. Evenmin vormt de omstandigheid dat als gevolg van de plaatsing van het hekwerk de toegang tot een autobox wordt geblokkeerd ee- motief, dat van invloed is op de hoogte van het bouwwerk. Het blokkeren van en toegang tot een autobox betreft een zuiver privaatrechtelijk aspect dat in het kader van de toetsing van de aanvraag aan de bepalingen van de Bouwverordening ten aanzien van dit hekwerk geen rol kan spelen, omdat de hoogte ervan niet /an invloed is op mogelijk privaatrechtelijke aanspraken. Een hekwerk ter hoogte van 1 meter is immers rechtens geoorloofd, waarbij de blokkade zich eveneens zou manifesteren. Wij geven U in overweging het beroep gegrond te verklaren en de gevraagde vergunning in beroep alsnog te verlenen conform de bij het besluit behorende gewaarmerkte tekening. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; beschikkende op het beroepschrift van mr. J.G. Geelkerken te Leiden namens J.W. van den Berg en anderen te Leeuwarden, ingekomen op 8 november 1983, tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van 27 september 1983) nr. B 300/83) waarbij de beslissing op de aanvraag om vergunning voor het plaatsen van een hekwerk achter de percelen Veestraat 27 t/m 37 te Leeuwarden is aangehouden tot dat omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan onherroepelijk is beslist; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 1985 (bijlage nr. 344); gezien de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State van 6 september 1985; gelet op de Woningwet en de Bouwverordening; BESLUIT I het ingestelde beroep gegrond te verklaren; het besluit van Burgemeester en Wethouders van 27 september 1983) nr. 3 300/83 te vernietigen; II. met toepassing van de vrijstellingsbepaling als bedoeld in artikel 302, zesde lid van de Bouwverordening aan J.W. van den Berg en anderen te Leeuwarden alsnog bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een hek werk achter de percelen Veestraat 27 t/m 37 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nrs. 5391 en 6105 t/m 6110, zulks overeenkomstig de aan dit besluit gehechte gewaarmerkte tekening. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 347