1 - 2 - Onder de mededeling, dat de Commissie voor het Onderwijs met het vorenstaan de kan instemmen, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het bij. gevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester, mr. W.J.G. Reumer Secretaris. Nr. 16266 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 september 1985, bijlage nr. 316); gelet op artikel 76, lid 2, van de Wet op het basisonderwijs; BESLUIT: 1. het schoolgebouw Emmanuel Murandstraat 37 met bijbehorend terrein, kada straal bekend gemeente Huizum, sectie B, nr. 5217, groot 2.185 centiare, zoals roodomlijnd op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven, "om niet" in eigendom over te dragen aan de Stichting Vrije Scholen Fries land, gevestigd te Leeuwarden en de gebruikelijke bedingen van toepassing te verklaren 2. voor de aanpassing van het onder 1. genoemde gebouw ten behoeve van de Michaëlschool, bijzondere basisschool, een krediet van 1 .263*900,be schikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 34