- 4 - eenkomst van rechtswege is ontbonden op grond van het bepaalde in beding 12 aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, bere- kend naar 9% per jaar; 13b. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gede puteerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, :net inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9% per jaar; 14. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan .eheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koopster; 15. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan bot die wegens uitwinning; 16. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 17a. op de koopster of haar rechtverkrijgenden rust de verplichting de op het onderhavige perceel bouwterrein te bouwen 8 premie-A-koopwoningen door te verkopen aan personen, die daarvoor in aanmerking komen ingevolge de cir culaire van de Staatssecretaris van VROM 31 december 1984, MG 84-43; 17b. op straffe van een boete, groot vijftig duizend gulden 50.000,-»), onmiddellijk opeisbaar, te verbeuren ten behoeve van de gemeente eeuwar den, onverminderd alle andere rechten van die gemeente, moeten door de koopster of haar rechtverkrijgenden de navolgende bepalingen in de koopo vereenkomsten met de onder a. bedoelde personen worden opgenomen; 1de onderhavige woning dient door de koper als eigenaar te worden bewoond in geval van niet-nakoming van deze verplichting verbeurt de koperten behoeve van de gemeente Leeuwarden een onmiddellijk opeisbare ooete, groot vijftig duizend gulden 50.000,onverminderd alle andere rechten van die gemeente; 2. indien de koper de woning binnen tien jaar na de eigendomsoverdracht vervreemdt zal koper aan de gemeente Leeuwarden verschuldigd zijn een bedrag voor net eerste jaar gelijk aan het verschil tussen: a. de opbrengst van de woning; b. een bedrag gelijk aan de som van de oorspronkelijke koopprijs van de grond en van de oorspronkelijke bouwkosten, deze bouwkosten ver menigvuldigd met een breuk, waarvan de teller aangeeft het index- cijfer van de bouwkosten, laatstelijk bekend op het tijdstip van - 5 - eigendomsoverdracht van de woning en waarvan de noemer aangeeft het indexcijfer van de bouwkosten, laatstelijk bekend op het tijdstip, waarop de woning gereed kwam; voor het tweede jaar en volgende jaren moet aan de gemeente worden terugbetaald negentig procent van het verschil, tachtig procent van het verschil en zo vervolgens; op de kosten van de voorzieningen, die na het gereedkomen in of aan de woning zijn aangebracht, onderhoud daaronder niet begrepen, is het met betrekking tot de bouwkosten bepaalde van overeenkomstige toepassing; indien bij vervreemding van de woning voor het berekenen van overdrachtsbelasting een hoger bedrag wordt aangehouden dan in de akte genoemde koopprijs, wordt dat hogere bedrag als opbrengst van de woning beschouwd; onder bouwkosten wordt hier in ieder geval verstaan de aanneemsom, de kosten van de installaties, de kosten van meerwerk en van de risicoverre kening, het architectenhonorarium, de kosten van dagelijks toezicht, het bedrag wegens renteverlies tijdens de bouw, de aansluitingskosten, de legeskosten en dergelijke; onder het indexcijfer van de bouwkosten wordt verstaan het globale index cijfer van bouwkosten van woningen, gepubliceerd in het Statistisch Bulle tin van het Centraal Bureau voor de Statistiek; 18 de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Drachten gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 387