Uitgifte in erfpacht van een in het bestemmingsplan "Industriegebied Schenken schans" gelegen perceel grond van de Stichting Werkplaats "De Opstap", gevestigd te Leeuwarden. Bijlage no. 372 Leeuwarden, 31 oktober 1985. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met het bestuur van de Stichting werkplaats "De Opstap", geves tigd alhier, overeenstemming bereikt over de uitgifte in erfpacht van het op de ter- inzage gelegde tekening gearceerd aangegeven, in het bestemmingsplan "Industriegebied Schenkenschans" ten zuiden van de Kelvinstraat gelegen perceel gi ad. De oppervlakte van dit perceel bedraagt ongeveer 3.099 m2. De stichting za hier een leer-/werkplaats voor werkloze jongeren bouwen. De waarde van deze grond is gesteld op in totaal 123.960,(géén B.T.W. verschuldigd). Uitgaande van een rentevoet van 7,75$ per jaar bedraagt de canon de alve 9.606,per jaar. Ten aanzien van de voorwaarden waaronder deze erf- pachtsuitgifte overigens kan plaatsvinden, mogen wij U korheidshalve verwijzen na het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter i: ge gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ont -erp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 403