Dienst voor Marktwezen en Frieslandhal In verband met ons in bijlage nr. 220 opgenomen voorstel wordt een krediet van 10.500,geraamd voor een bergruimte van het restaurant aan de Helioonweg 54 De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.470,gespecificeerd als volgt: Afschrijving: 5% van 10.500,— 525, rente 9% van 10.500,945, 1 .470,— De kosten van 1.470,— kunnen tot een bedrag van 1.000,— worden gedekt doo: verhoging van de huuropbrengsten. De resterende kosten van 470,— 1 .470minus 1.000, kunnen worden gedekt door tot dat bedrag te beschikken over het Egalisatiefonds veemarkt (sub. functie 910.03)- Gemeente begroting 1Aanschaf microcomputer. In verband met wijzigingen in de berekeningswijze van de rijksvergoedingen ten behoeve van het lager onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen via de V.N.G., programmatuur voor deze zeer ingewikkelde bere. keningen laten vervaardigen. Deze programmatuur is de gemeente gratis ver strekt. Aangezien er geen computer beschikbaar is waarop deze toepassingsprogramma tuur kan worden verwerkt, dient een daartoe geschikte micro-computer te won den aangeschaft. Voor onze gemeente is dit een P-3100 micro—computersysteem, Aanschaf van deze noodzakelijke apparatuur vergt een investering van 23.400, Wij stellen U voor terzake een krediet van 23.400,— ter beschikking te stellen. Tegenover de kosten van 23.400,wordt een rijksbijdrage van 29.060,— geraamd. Wij stellen U voor het verschil tussen de kosten van 23.400,en de rijksbijdrage van 29.060,— ad 5.620,— te boeken ten gunste van de "Stelpost voor nog nader aan te geven kosten voortvloeiende uit de invoerin; van de Wet op het Basisonderwijs." (subfunctie 480.11). De uit deze investering voortvloeiende exploitatielasten worden geraamd op 1 .690, Wij stellen voor de kosten van 1.690,te dekken door de raming van de post "Reservering wegens nog nader te verdelen kosten automatisering" (sub functie 922.02) met hetzelfde bedrag te verlagen. 2Vervanging versleten stoelen in de vergaderruimte van het pand Oostergo- weg 10 De directeur van de Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst heeft ver zocht de versleten stoelen in de vergaderruimte van het pand Oostergoweg 10 te mogen vervangen door 24 stoelen model Casa Swing. - 3 - Het te vervangen meubilair is eigendom van de gemeente en is plm. 10 jaar oud. De kosten van de aanschaf van de 24 stoelen worden geraamd op 10.465, Wij stellen U voor terzake een krediet van 10.465,beschikbaar te stel len. Wij stellen U voor de kosten van 10.465,te dekken door tot dit bedrag te beschikken over een gedeelte van het fonds groot onderhoud en vernieuwing gebouw Oostergoweg 10. 3Verbouw van het schoolgebouw Emmanuel Murandstraat 37 ten behoeve van De Vrije School, de Michaëlschool te Leeuwarden. In verband met ons in bijlage nr. 316 opgenomen voorstel wordt een krediet van 1.263.900,geraamd voor de verbouw van het schoolgebouw Emmanuel Murandstraat 37 ten behoeve van de Vrije School, de Michaëlschool. In Uw vergadering van 4 juni 1984 stelde U reeds een krediet van 95.000, beschikbaar. De uit deze totale investering van 1.358.900,voortvloeiende kapitaal- lasten worden geraamd op 161.295,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 2,5van 1.291.910,41 32.298, 10% van 66.976,66 6.697, rente 9% van 1 .358.900,122.300, 161-295, Tegenover de kapitaallasten van 161.295,kan een rijksbijdrage van 122.120,worden geraamd. De resterende kosten van 39.175,161.295,minus 122.120,kun nen worden gedekt uit de post "Diverse nader te specificeren investeringen" (subfunctie 480.08). 4Aanpassen van het schoolgebouw Transvaalstraat 75 voor het huisvesten van de Maria Louiseschool voor basisonderwijs. Bij besluit van 18 februari 1985, nr. 2056 verleende U aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden mede werking voor het aanpassen van het schoolgebouw Transvaalstraat 75 voor het huisvesten van de Maria Louiseschool voor basisonderwijs. De kosten hiervan worden geraamd op 34.000, Wij stellen U voor terzake een krediet van 34.000,beschikbaar te stel len. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 9.860,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 20% van 34.000,6.800, rente 9% van 34.000,3-060, 9.860,— Tegenover de kapitaallasten van 9-860,^wordt een rijksbijdrage tot het zelfde bedrag geraamd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 44