2,. tot het aangaan van de nodige overeenkomsten ter uitvoering van het onder 1 gestelde, waarvan de inhoud bepaald wordt door de onder 1. genoemde voor waarden, alsmede door de nader door partijen overeen te komen bedingen; Nr 19321 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 5 november 1985 (t jlage nr. 379) gezien de bij dit voorstel behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nr 132D1b-28a, d.d. 1-11-1985, aangevende de globale begrenzing van het te vs kopen terrein Oude Veemarkt, alsmede de als zodanig gewaarmerkte bijlage, velgeldende de plaatselijke en kadastrale aanduidingen van de aan te kopen to toor- en bedrijfsruimten; gelet op de artikelen 170 en 228 van de Gemeentewet; BESLUIT: 1 in te stemmen met de voorwaarden op basis waarvan tussen het college voor noemd en de directies van de noordelijke vestigingen van Aegon-verzekeringen overeenstemming is bereikt over de concentratie van deze vestigingen in Leeuwarden; 3a Burgemeester en Wethouders te machtigen voor de financiering van de van Aegon-verzekeringen aan te kopen kantoor- en bedrijfsruimten één of meerdere vaste geldleningen aan te trekken onder zodanige voorwaarden en bedingen, die in het belang van de gemeente nodig worden geoordeeld; b. ten aanzien van het onder a. gestelde te bepalen, dat: - het rendement van de aan te trekken geldlening(en) niet hoger mag zijn dan het rendement van dezelfde soort leningen, die op dat moment door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aan de gemeente wordt (worden) aangeboden; - een ter uitvoering van deze machtiging genomen besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland zal hebben verkregen en hiervan mede deling zal worden gedaan aan de Raad. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 454