- 6 - buurweg als bedoeld in artikel 719 Burgerlijk Wetboek of een anderszins ten behoeve van de bereikbaarheid van enig hiervoor genoemd gedeelte van een perceel/geheel perceel getroffen regeling, in hun gemelde hoedanigheden deze buurweg hierbij opheffen, danwel de anderszins ten behoeve van de bereik baarheid getroffen regeling hierbij beëindigen; 18. de erfpachter is verplicht om binnen een termijn van drie maanden na het tijdstip waarop door of van wege de gemeente Leeuwarden is overgegaan tot de afbraak van dat gedeelte van de opstal, plaatselijk gemerkt Vijzelstraat 15, dat is gesticht op het hierbij niet in erfpacht/opstal uit te geven gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 1975, op zijn kosten op het hierbij in erfpacht/opstal uit te geven gedeelte van het gemelde perceel Leeuwarden A, nummer 1975 ten genoegen van Burge meester en Wethouders van Leeuwarden een stenen muur op te richten (te doen oprichten), welke het hierbij in erfpacht/opstal uit te geven gedeelte van het perceel Leeuwarden A, nummer 1975 afscheidt van het niet in erfpacht/opstal uit gegeven gedeelte van dit perceel; na daarstelling van de bedoelde stenen muur komt het onderhouden en instandhouden daarvan (vernieuwing daaronder begrepen) geheel voor rekening van de erfpachter van het hierbij uitgegeven gedeelte van het perceel Leeuwarden A, nummer 1975. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Nr 20092 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 november 1985 (bijlage nr. 396) 3 E S L U I T aan J. Heins, wenende te Leeuwarden, Rixtwei 379, (hierna ook te noemen: de erfpachter) voor onbepaalde tijd in erfpacht af te staan - zulks gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht - het ten westen van en aan de Vij zelstraat liggende perceel grond, waarop is gesticht de opstal (danwel een deel van de opstal) met aanhorigheden, plaatselijk gemerkt Vijzelstraat 17, uitmakende een ter plaatse nader aan te geven gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 1695, geheel groot 1.36 centiare, zijnde het betreffende gedeelte van bedoeld perceel op de bij dit besluit behorende tekening - aan welke tekening door de erfpachter overigens geen enkele rechtskracht kan worden ontleend - met een arcering globaal aangegeven, zulks tegen een canon berekend naar een grondwaarde van 12.000,-- (géén B.T.W. verschuldigd) en een rentevoet van 8,75% per jaar, bedragende deze canon derhalve 1.050,per jaar; te verkopen en in eigendom over te dragen de op de onder I. bedoelde in erfpacht/opstal uit te geven grond aanwezige opstal met aanhorigheden, plaatselijk gemerkt Vijzelstraat 17, voor een koopsom van 12.000,— (géén B.T.W. verschuldigd); ét:, en ander onder de navolgende bepalingen en bedingen: 1 de begrenzing van de onder I. bedoelde in erfpacht/opstal uit te geven grond zal vóór de dag van het verlijden van de akte tot uitgifte in erfpacht/opstal nader worden aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van de uit te geven grond kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de grondwaarde en/of de canon:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 487