tot buurweg als bedoeld in artikel 719 Burgerlijk Wetboek of een anderszins ten behoeve van de bereikbaarheid van enig hiervoor genoemd gedeelte van een perceel/geheel perceel getroffen regeling, in hun gemelde hoedanigheden deze buurweg hierbij opheffen, danwel de anderszins ten behoeve van de bereik baarheid getroffen regeling hierbij beëindigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Nr. 20094 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 november 1985 (bijlage nr. 396); BESLUIT n A. Jacobs, wonende te Bolsward, Grote Dij lakker 21, (hierna ook te noemen: erfpachter) voor onbepaalde tijd in erfpacht af te staan - zulks gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht - het ten westen van en aan de Vij zelstraat liggende perceel grond, waarop is gesticht de opstal met aanhorigheden, plaatselijk gemerkt Wissesdwinger 48-50, uitmakende een ter plaatse nader aan te geven gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 92, geheel groot 48 centiare, zijnde het betreffende gedeelte van bedoeld perceel op de bij dit besluit behorende tekening - aan welke tekening door de erfpachter overigens geen enkele rechtskracht kan worden ontleend - met een arcering globaal aangegeven, zulks tegen een canon berekend naar een grondwaarde van 10.000,(géén B.T.W. verschuldigd) en een rentevoet van 8,75% per jaar, bedragende deze canon derhalve 875,per jaar; te verkopen en in eigendom over te dragen de op de onder I. bedoelde in erfpacht/opstal uit te geven grond aanwezige opstal met aanhorigheden, plaatselijk gemerkt Wissesdwinger 48-50, voor een koopsom van 5.000,(géén B.T.W. verschuldigd), één en ander onder de navolgende bepalingen en bedingen: de begrenzing van de onder I. bedoelde in erfpacht/opstal uit te geven grond zal vóór de dag van het verlijden van de akte tot uitgifte in erfpacht/opstal nader worden aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van de uit te geven grond kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de grondwaarde en/of de canon;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 493