Nr. 20095 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 november 1985 (Dijlage nr. 397); BESLUIT 1 aan te kopen van T. Kooistra, wonende te Leeuwarden, Fam. van der Weij- straat 57, het perceel met opstallen, plaatselijk bekend Fam. van der Weijstraat 57, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie H, nummer 1121, groot 250 centiare, voor een prijs van 68.500,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het gekochte zal door de verkoper aan de koopster in eigendom worden overgedragen met alle daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, doch overigens in de staat en toestand waarin het zich op 23 oktober 1985 bevond, met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, maar vrij van huur of enig ander gebruiksrecht van derden en vrij van hypotheken en beslagen en in-/overschrijvingen hiervan; 2. de betaling van de koopsom geschiedt bij het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht; 3. de levering en aanvaarding vinden plaats op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht; vanaf die dag zijn de baten en lasten voor rekening van de koopster en draagt zij het risico van het gekochte; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uit winning; 5. de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar; 6. partijen verbinden zich om bij het verlijden van de akte van eigendoms overdracht afstand te doen van het recht om ingevolge het bepaalde bij de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek of op enige andere grond ontbinding, vernietiging of ongedaanmaking van de koopovereenkomst te vorderen; 7. alle kosten - inclusief eventuele landmeetkundige kosten - betrekking hebbende op de rechtsgeldige levering van het gekochte, zijn voor rekening van de koopster; 8. indien op de datum van verhuizing door de verkoper naar de nieuw te huren woning aan de Azaleastraat 61 te Leeuwarden de akte van eigendoms overdracht van het gekochte nog niet is gepasseerd, zal de koopster vanaf de eerstbedoelde datum tot de aktedatum aan de verkoper over de overeengekomen koopsom een rente verschuldigd zijn van 9? per jaar;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 497