Nr. 20155 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gezien het verzoek om planschadevergoeding van Jabo B.V. te Leeuwarden, dat ontvangen is op 1 november 1985; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 november 1985 (bijlage nr. 398); overwegende dat het wenselijk is dat verzoekster alsnog de gronden aangeeft waarop haar verzoek steunt; gezien artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de artikelen 2 en 3 van de Procedureverordening planschadevergoeding; BESLUIT de termijn, waarbinnen hij op bovengenoemd verzoek moet beslissen te verlengen tot 1 maart 1986. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ing van Voorzitter. Secrete 'is. Vaststellen van het tracé van de Oostergoweg. Bijlage no. 399 Leeuwarden, 21 november 1985, Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 22 april 1985 (bijlage nr. 122) hebt U besloten als m iel voor het tracé van de Oostergoweg vast te stellen alternatief 40, vervat i de bij dat besluit behorende tekening nr. 34-309-06, met dien verstande dat d kruising Huizumerlaan - Oostergoweg gelijkvloers en met verkeerslichten gere- g Ld zal zijn, uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer. In alle voorafgaande alternatieven is er steeds vanuit gegaan, dat het h dige aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen niet mocht toenemen. Dit was een e 3 van de Nederlandse Spoorwegen. Een nieuwe gelijkvloerse kruising ten behoeve vi de Oostergoweg zou derhalve betekenen dat de bestaande overweg bij de Sc irans of bij Achter de Hoven zou moeten komen te vervallen. Uit de verrichte 5 idies is evenwel gebleken, dat het afsluiten van een bestaande overweg grote p ;blemen zou veroorzaken. Dit is de belangrijkste reden geweest waarom uitein- d ..ijk is gekozen voor een alternatief waarbij de Oostergoweg de spoorlijn onge il jkvloers (via een tunnel) kruist en de bestaande overwegen gehandhaafd blijven (c .ternatief 4C). Gezien evenwel de hoge kosten die met de aanleg van een tunnel gemoeid zouden zijn, is in het kader van een totaalpakket aan werkzaamheden, in overleg t; 'sen Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat en een aantal gemeenten, alsnog di mogelijkheid naar voren gekomen om een gelijkvloerse overweg te realiseren, li opheffen van overwegen op het traject Leeuwarden - Grouw maakte deze stand- pi, ttwijziging mogelijk. Daarop is in eerste instantie de vraag onder ogen gezien of het door U vastgestelde alternatief 4C gelijkvloers kon worden uitgevoerd. Hieraan bleken echter twee nadelen te kleven. De mogelijkheid om in de toekomst de doorge trokken Willem Lodewijkstraat aan te sluiten op de Oostergoweg stuitte namelijk qu- vormgeving en ruimtebeslag op problemen, terwijl voorts de grote bocht in de Oostergoweg onnodig veel ruimte zou beslaan. Teneinde aan deze bezwaren tegemoet te komen, is een aangepaste versie ontwikkeld die alternatief 5 is genoemd. Da rnaast is alternatief 1 nader bekeken in het licht van de nieuwe randvoor- wacrden. Wat dit aspect betreft, willen wij U verwijzen naar een voor U bij de st. kken ter inzage gelegde notitie van de Dienst Stadsontwikkeling. Alternatief 5 is qua hoofdopzet gelijk aan alternatief 4C, maar dan ge,ijkvloers uitgevoerd. In alternatief 5 is alleen gekozen voor een strakker tr cé, waarbij de Oostergoweg een haakse bocht maakt, direct ten noorden van de sp 'orlijn, richting Zuiderplein. Indien in de toekomst een verbetering van de ve binding tussen Zuiderplein en Willem Lodewijkstraat noodzakelijk wordt geacht, dan kan op dit punt op eenvoudige wijze een aansluiting worden gemaakt, zo..at hier een "driepoot" ontstaat. Vooralsnog achten wij dit niet nodig. Zolang vai een aansluiting nog geen sprake is, zal de haakse bocht weliswaar minder Ic ;isch overkomen, maar dit weegt naar onze mening niet op tegen het voordeel van goede toekomstige aansluitmogelijkheden. Bvenals in alternatief 4C is direct ten oosten van de Potmarge de hoofdont- si iting van het gebied Klanderijbuurt/Tulpenburg gesitueerd. Met name de

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 499