Nr. 20181 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 november 1985, (bijlage no. 403)5 gelet op de artikelen 170 en 228 van de Gemeentewet; BESLUIT gedurende het jaar 1986, tot een nader door Burgemeester en Wethouders te bepa len bedrag, overtollige kasmiddelen uit te lenen tegen een zo hoog mogej ijk ren tepercentage en verder op de wijze en onder zodanige voorwaarden en bepalingen als in het belang van de gemeente nuttig en nodig zijn aan publiekrechtelijke lichamen en de volgende bankinstellingen: - de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten; - de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a; - de Nederlandsche Middenstanasbank N.V.; - de Coöperatieve Rabobank Leeuwarden b.a.; - de Amrobank; - de Postbank en - de Algemene Bank Nederland. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Sluiten van kasgeldleningen. Bijlage nr. 404 Leeuwarden, 21 november 1984. Aan de Gemeenteraad. Het is gebruikelijk, dat tegen het einde van het jaar een besluit wordt genomen tot vaststelling van het bedrag, dat in het volgende jaar, ter voor- z. ming in de behoefte aan kasgeld, aan tijdelijke financieringsmiddelen kan werden opgenomen. Dit bedrag werd tot en met 1984 bepaald op 16% van de inkomsten van de gewone dienst van de gemeentebegroting voor het komende dienst jaar, verminderd met die van de hoofdstukken XII (kasvoorzieningen) en XIV (Verrekeningen). In verband met de begrotingsindeling die voortvloeit uit de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften zou vorenstaande berekening leiden tot een veel te hoge kasgeldlimiet en is derhalve niet meer toepasbaar. Thans is een nieuwe wetsaanpassing terzake in voorbereiding. In overleg met de. provincie kan voorshands voor het jaar 1986 worden uitgegaan van de kas- gf. .dlimiet voor 1984, verhoogd met 7%. Voor 1986 zou dit neerkomen op een bedrag va-, rond 50.000.000, In verband hiermee kan voor 1986 worden gerekend op het aantrekken van tij delijke financieringsmiddelen tot een bedrag van maximaal 50.000.000,voor het financieren van de lopende uitgaven en voor het voorfinancieren van kapi taaluitgaven en investeringssubsidies. Van het bedrag van 50.000.000,kan maximaal 13.000.000,in rekening- co. rant worden opgenomen, waarvan 11.000.000,bij de N.V. Bank voor Ne erlandsche Gemeenten en 2.000.000,bij de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a., alhier. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 505