INHOUD Hoofdstuk 0 Blz. Inleiding0-1 Hoofdstuk I Algemene aspecten van het beleid 1-1 1.0 Inleiding1-1 1.1 Algemene situatie 1-1 1.2 Noodzaak tot nadere ombuiging 1-2 1.3 De verwachte demografische ontwikke lingen1-3 1.4 Het functioneren van de gemeentelijke overheid1-5 1.5 De effecten van het regionaal sociaal- economisch beleid voor de gemeente Leeuwarden en ontwikkelingen met be trekking tot de centrumpositie van Leeuwarden1-6 1.6 Absolute hoofdprioriteiten1-11 1.7 Uitgangspunten van het financieel be leid 19Ö6-19901-14 1.8 Algemeen gemeentelijk personeelsbeleid 1-15 1.9" Organisatie1-16 1.10 Informatievoorziening en automatise ring1-16 Hoofdstuk II Blz. Beleidsvoornemens per hoofdfunctieII-1 Hoofdfunctie: 0 - Algemeen bestuurII-1 1 - Openbare orde en veiligheidII-6 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 11-10 3 - Economische zaken11-14 4 - Onderwijs11-20 5 - Cultuur en recreatie11-30 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk11-44 7 - Volksgezondheid11-56 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 11-64 9 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen 11-72

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 50