I - 2 - Wij overwegen wel om indien een begin gemaakt wordt met een gestructureerd extern overleg met vrouwengroepen, zoals wij dat voorstaan, deze evaluatienota daarin te bespreken. Resumerend stellen wij U voor de nota "Evaluatie van het emancipatiebeleid 1980-1985" vast te stellen. Onder de vermelding dat de Commissie voor Emancipatie-aangelegenheden omtrent het onderhavige rapport is gehoord, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris. Nr. 20294 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 november 1985 (bijlage nr. 412); BESLUIT df biJ dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte nota "Evaluatie van het ei ancipatiebeleid 1980-1985" vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 520