- 2 - In de loop van 1984 zijn wij met het stichtingsbestuur tot de slotsom gekomen dat de exploitatie van de invalidenbungalows nimmer een kostendekkende zaak zou kunnen worden en dat een bijdrage in de exploitatielasten van de beide garan derende gemeenten tot het bedrag van de kapitaallasten nodig zou blijven om de zaak draaiende te houden. Toen beide gemeenten daartoe niet bereid bleken te zijn, heeft het stichtingsbestuur de gemeenten verzocht de exploitatie over te nemen De gemeente Tietjerksteradeel was daartoe niet bereid mede gelet op het feit, dat als gevolg van de gemeentelijke herindeling de invalidenbungalows op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden waren komen te liggen. Men wenstede garantieverplichting te beëindigen door liquidatie van de stichting "De Groene Ster" en de verkoop van de invalidenbungalows. Verkoop van de bungalows had niet onze voorkeur, aangezien deze opstallen in een kwetsbaar recreatiegebied liggen en wij de ontwikkelingen in de hand wensten tel houden Teneinde te voorkomen dat wij door de financiële nood gedwongen zouden wor den in te stemmen met verkoop van de bungalows, is besloten de exploitatie van de bungalows van gemeentewege voort te zetten toen de Stichting "De Groene Ster" op 1 oktober 1984 besloot zijn activiteiten te staken. Op deze wijze kon worden voorkomen dat de bungalows door leegstand snel in waarde zouden dalen en kon op een minder geforceerde wijze worden gezocht naar een voor alle partijen aan vaardbare oplossing. Voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat d< opbrengsten die werden verkregen uit de bungalows voldoende zijn om de lopende kosten te dekken zodat de gemeente Leeuwarden niet nog meer geld in dit project! behoeft te steken. Inmiddels hebben wij met de gemeente Tietjerksteradeel overeenstemming be reikt omtrent de wijze waarop dit gezamenlijke vraagstuk moet worden opgelost. Gegeven het feit dat wij het wenselijk achten de volledige zeggenschap ts verkrijgen over de toekomstige bestemming van de invalidenbungalows, lijkt het ons juist de garantieverplichtingen van de gemeente Tietjerksteradeel t.o.v. de Stichting "De Groene Ster" over te nemen. Ter compensatie van de extra 1 sten die hieruit voor onze gemeente voortvloeien is Tietjerksteradeel bereid sen afkoopsom te betalen en afstand te doen van alle aanspraken op de Sticht ng "Del Groene Ster". Voor de bepaling van de afkoopsom is uiteraard ook de waarde van de invaliden bungalows van belang. Met het oog hierop hebben wij samen met de gemeente Tietjerksteradeel een drietal taxateurs opdracht gegeven de bungalows te waarderen. Deze hebben de verkoopwaarde vastgesteld op 575.000,(incl. ondergrond). Daar de ondergrond waarvan de waarde op 150.000,werd geschat reeds ons eigendom is, is de waarde exclusief grond op 425.000,bepaald. Met inachtneming van deze waardering en uitgaande van overname met terugwer kende kracht vanaf 1 oktober 1985 dient de gemeente Tietjerksteradeel aai ons een afkoopsom van 122.166,te betalen. Inmiddels heeft de Gemeentera d van Tietjerksteradeel overeenkomstig boven omschreven voorstel besloten medewerkingI te verlenen. Wij stellen U gelet hierop voor de tot nu toe op de gemeente Tiet jerksteradeel rustende garantieverplichtingen over te nemen. Met betrekking tot de toekomstige exploitatie van de onderhavige bungalows merken wij nog het volgende op. Wij zijn voornemens het bestuur van de Stichting "De Groene Ster", nadat U bovengenoemd besluit hebt genomen, overeenkomstig reeds gemaakt afspraken te verzoeken de stichting te liquideren en de invalidenbungalows in eigendom aan ons over te dragen. Een daartoe door ons inmiddels ingestelde werkgroep onder zoekt thans de mogelijkheden tot privatisering van de exploitatie van de bunga- lows in samenhang met het kampeerterrein "De Kleine Wielen". Zodra de door deze v rkgroep uit te brengen rapportage daartoe aanleiding geeft, zullen wij U ter z ke de benodigde voorstellen voorleggen. Onder vermelding dat de Commissie van d Financiën ter zake is gehoord, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig b jgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 522