Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de Dienst Stads ontwikkeling en de Dienst voor Reiniging en Brandweer voor het dienstjaar 1985. Bijlage no. 423 Leeuwarden, 21 november 1985. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wij zigen van de gemeentebegroting, de begrotingen van de Dienst Stadsontwikkeling en de Dienst voor Reiniging en Brandweer, delen wij U het volgende mede. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1. Bijdrage ineens aan de Algemene Dienst t.b.v. de nieuwbouw van de openbare basisschool De Hoven. In verband met ons in bijlage nr. 383 opgenomen voorstel wordt een krediet van 75.000,geraamd t.b.v. het verstrekken van een bijdrage ineens aan de Alge mene Dienst voor de nieuwbouw van de openbare basisschool De Hoven. Zie punt 2 van de gemeentebegroting. 2. Hoofdontsluiting van het Medisch Centrum Leeuwarden-lokatie zuid op de Henri Dunantweg. In verband met ons in bijlage nr. 382 opgenomen voorstel wordt een krediet van 167.000,geraamd t.b.v. de hoofdontsluiting van het Medisch Centrum Leeuwar den-lokatie zuid op de Henri Dunantweg. De kosten van 167.000,kunnen worden gedekt in het kader van een sluitende grondexploitatie van het plan Huizum-Badweg. Dienst Reiniging en Brandweer. In het kader van de herwaarderingsoperatie 1985-1989 besloot U tot het treffen van de volgende energiebesparende maatregelen: 1. Leidingisolatie warmwatervoorziening 2.000, 2. Plaatsing rookgaskleppen 10.000, 3. Isolatie c.v.-leiding 2.000, 14.000,— Wij stellen U voor ter zake een krediet van 14.000,beschikbaar te stellen. Tegenover de lasten van 14.000,kan een subsidie worden geraamd van 2.000, De uit de resterende investering van 12.000,14.000,minus 2.000, voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1 .865, gespecificeerd al3 volgt: afschrijving: 6,58$ van 12.000,785, rente 9$ van 12.000,1.080, 1.865,— De kapitaallasten van 1.865,kunnen worden gedekt door een besparing op de energielasten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 563