-STUTUi ap paMaog "uazaMaWuee uapjoM aq quapp qsaM -a9apeqs qoq uapjBMnaaq qcp ua^ojdsaWqpn sp upjapn •apqorn ap -uajapuaure apuatpaSui uafpqjed aqou9 tj Joop uaa ut 9upqpn qoq ujbmjj qpQ apqEquauin9jE japjBMnaaq ap jooa 9qqaoAa3 quamapjBd qaq >100 >faapq 5861 punf ut uauiB^ apaaMp ap ut SupuuoAqpnpsaq ap suapfpx •uapuooN qoq ut ua9upppaqsup u® saxq -bstueSjo a>jf ppaddEqosqeem asjaApp uba uapuoAjapuo unaqs apajq uaqqaq uaquamn3jB aq>ipnjqa9 jooajbbp ap ua qsaMaSspaqe qoq SutzCtmubb jooa pooppapd qaq •uauasppEaj aq qsawaSepBqs qoq SutzCtmubb a>ippj9uEqaq oz uap -jBMnaaq jooa ap uaWaMaq aq quamapjBd ua 9upja9aj apupauaq uaiuoujapuo uaqpaqpApqoB asjaApp 'jnnqsaq qbbtoutaojd qaq qaiu 3apjaAO ut fpM uaqqaq >tfppa9om ua 2ppou jbbm *qsama9spbqe spe uazfpM aq ube uap -jBnnaaq qpapda2 ua pjaaqsaqojda9 aqs9pqqoBJ>i uaq 'sapqoui uauiouaSuBB uiapuEun spapppui '17861 uoqmao -ap epa 8361 Jaquiaoap ut paMoz n 9J99H ua9aqjBBa pjaanupquooa9 uapjoM uauun^ aq qaqu 'enqBqspood -tooj9 apua>ja9aoq uapjBMnaaq ubb Bqous9uq>jf ppap -aqsjaA ap ut ap uba epsBq do 'ppapaq appa^tmquo uapapjaA qaq ut qaq apWpajp joopjapn 'qsaMagspeqe qoq 9utzCtmubb fpq usp ut uaquamnjqsupsy[f tj uba qazuT ajaqj^jadaq uaa ppapq qpa -uazaMaWuBB uja>i -apqEjquaouoo eps jaqqoa uapjEMnaaq pjaM a>jezjaq 9upssqpsaqs3uqja9aj ap ut ua sqaqosduaMquo ap ui *ua>iem aq jipnjqa3 umpjEquaranjqsup qpp uba pBeuipqdo mo 9uBpaq paapquassa uba qaq ep uapjEMnaaq uba apq -psod ap jooa 'qoza9up uapjoM uauun>i uapapppms^Ppj ua uaquaumjqsups^fpj apuapppqosjaA uappnz 'ppaap -aSaoq qpjoM ppapaq qBp ut aquaauia9 uaa app sqBBpd ap uba ^pppa^ubqjy *p9apa9qeBA uauéf apuaiuo^ ap jooa ppapaqeSupjjpppapaqsjaA qaq qpjoM sqaqos -jnnqoruqs azap up *ua9aj}ja9 9epsaq ufpz japqpupj -ap 6861 TunP UT uapapqaf) a^fppapaqs eqaqos -jnnqonjqs djaMquo aqqoBjqa9qpn 'W'O'H'A -spupH ap joop 8861 up qaq jaAo 9upuiJOAqpnpsaq aQ ter de motie niet nodig achtte, gelet op het in strumentarium dat inmiddels met de titel concen tratiekern was verbonden, heeft de Kamer zich una niem op het standpunt gesteld dat de Planologische Kernbeslissing ten aanzien van Leeuwarden diende te worden gewijzigd in het uitdrukkelijk aanwijzen van Leeuwarden tot stadsgewest. Van deze beslis sing van de Kamer hebben wij met voldoening kennis genomen De uitspraak van de Kamer zal zijn weerslag moeten vinden in het eindrapport dat aangaande deze structuurschets zal worden uitgebracht. Alhoewel de aanwijzing tot stadsgewest niet bete kent dat de gemeente automatisch meer rijksmidde len ter beschikking krijgt, zijn wij toch van me ning dat de aanwijzing de positie van Leeuwarden in Friesland heeft bevestigd en versterkt en de mogelijkheid voor het verkrijgen van rijkssteun heeft vergroot. Wij zullen trachten daar alert op in te spelen. Voorts mogen wij verwachten en zijn wij ervan overtuigd dat het provinciaal bestuur hieruit de logische consequenties voor het te voe ren beleid trekt. Een belangrijk element in de centrumpositie is de infrastructuur. De bovenlokale functie van Leeu warden kan alleen goed tot zijn recht komen, in dien er goede aan- en afvoerwegen voor het verkeer beschikbaar zijn. Daarnaast is het vanuit de func tie van Leeuwarden, als trekker van de Friese eco nomie en de werkgelegenheid, van essentieel belang dat er een goede verbinding (zowel bij het parti culier als bij het openbaar vervoer) bestaat met de economische centra in het land. Het is daarom van het grootste belang dat de verbinding Leeuwar den-Heerenveen (R.W. 32) zo spoedig mogelijk tot autosnelweg wordt gereconstrueerd. Het laat zich aanzien dat de reconstructie binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. Een ander project, •9upppapdo azap uba 9upp -pnAup a9ppun>isfTMjapuo ap ubb qjjjaMaS qpjoM suEqx •jnnqeag jBEquado Wupppapdo-'o'q'q uaa qaui uaqjBqs 9"} 986L uoquiaqdas ut 9uppaopaq ap qaq ep aqqopeuap •uapjOM pBZ qjeqea9 uap -JBMnaaq ut pooqosaWoH Mnoqpueq ap uba asnapaedojd ap qaui ^00 qBp uaAajqe jbbu ja Ctm uaAfppq eqjooA •ubb9a3 qjEqe uba uaddaqosuaqaM aqospuqoaq ap ut saenapaedojd pBquEE uaa 'aquaMp-'h'l op uba ppaq ppapjooMquBjaA japuo '9861-5861 JBBfenejno qaq uba 9ue3up qam ufpz qeeeujbbq *ube9a3 qjEqe uba uaqqoay ua aptuouoog saenapaedojd 'ua9upuojg qpaq -psjOATuns^f ph op uba ppaq>]f ppapjooMquBjaA japuo 'uapjEMnaaq up ufpz 5861-f7861 JBBfenejno qaq ui •q>ljama3do uapjoM apua9poA qaq ub>i ua9upppapdo aMnapu uba ua3pqeaA qaq qoq 9up>p>iajq -aq qa^ 'eqeepd 9apjaAO japeu eueqq qpupA uapapqoe -a9 uaqaoui noz japuB ua uaa dojbbm azfpM ap jbao •uapjBMnaaq eqBBpde9up3pqeaA epB qam uajgajo aq puBpeapja up gupppaqeup-'O'q'q apBJoqoae-pqpnm uaa ppaqea3jooA qpjow puBpeapua up ua9upppaqeup-,o,q*q ajapuozfpq-uaama3pB ua ajsquado uba uajnqeaq ap ubb euBqq qBp ppapa9 aoqja qjaaq qpa *pjaoAa9 9apjaAO japeuaqup uaWupppaqeup-'o-q-q ap uasenq ep puBpeapjg up >700 •uatuo>ia3 3ub9 do eaoojde9upj -ajnqonjqejaq >jfpj9uBAmo uaa 'o-q-q qaq up 'apq -Bjquaouoo ua 3uppapjaAJiBBX '3upqoj9jaApBBqos eqofp ap uba uaddsqoeuaqaM ua efpMJapuo uba jaqepupw sp joop uajaoppqnd qaq uba 9poAa9 spB 'ep epapppmui •nBaATU-*o-q*q do ua3upppapdo aMnapu uba ua3pqeaA qaq joop epfpzjapue 'uaqnqpqeup apuBBqsaq ap uba 3up>ijaqejaa joop epfpzjaug 'puBpeapjg up epTMjapuoedaojaq ja3oq qaq uba 9up>iJaqejaA ap quEU oauoo qaq up qBEqe pbbjquao ua>i^nqe3BBJAeuf czpaw qpaqpnoBjqns ap uba uaqpnpe qaq jooa apqBsuaduioo epe quapp uappuaAoq qBp 'japqBUjaqpB uag -„UEmqaaa -quBuaAuoo,, apmBBua9oz qaq 'uapjBMnaaq aq qpaq -pnoag auauia3pv ap9aza3aoq ap uba 9upppnAup aAapq 1-11 waarbij eveneens niet alleen verkeerskundige over wegingen, maar ook sociaal-economische belangen nadrukkelijk in het spel zijn, is de aanleg van de Oostergoweg. Door U is inmiddels een tracé-keuze gedaan. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk po sitieve besluiten uit te lokken over de door ons gevraagde medefinanciering van Rijk en provincie, teneinde zo mogelijk, aansluitend op het gereed komen van de Zuidtangent, met dit werk aan te van gen. Daartoe hebben wij het project ingediend voor subsidiëring en voeren wij terzake met diverse in stanties overleg. 1.6 Absolute hoofdprioriteiten. Aangezien dit het laatste beleidsplan is dat dit college aan U voorlegt, hechten wij er aan kort op het gevoerde beleid ten aanzien van de uit het Collegeprogramma af te leiden absolute hoofdprio riteiten van beleid in te gaan en van hieruit en kele lijnen naar de toekomst door te trekken. Tevens verwijzen wij U naar het hieromtrent in hoofdstuk II gestelde. Deze absolute hoofdpriori teiten zijn stadsvernieuwing en werkgelegenheid. Stadsvernieuwing Gedurende de afgelopen beleidsperiode hebben zich grote veranderingen voorgedaan op het gebied van de stadsvernieuwing. Tot aan de inwerkingtreding van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing per 1 januari 1985 heeft het Rijk aan de hand van planbeoordeling de hoeveelheid subsidiemiddelen bepaald waarvoor de gemeente in aanmerking kwam en heeft het Rijk bepaald op welke wijze de middelen dienden te worden aangewend. Aangezien Leeuwarden steeds hoge prioriteit heeft toegekend aan de stadsvernieuwing en hiervoor jaarlijks een addi tioneel bedrag beschikbaar heeft gesteld, is het mogelijk geweest andere accenten te leggen. Het is

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 57