•aqpaajqSjoz SupqojSjaA ua sctm -japuo qazaSqjooA-sfTMjapuosxseq Supqxnpsuee spBOZ 'uaqez apuaSfpqsjaAoiooqos uba uotzubb uaq uapouos uassnq uaSuajq aq pueqs qoq SupyjOMuamBs apeuoxSaj mo pqaopaq sp qoafojd qaq 'pjaajouoqaS 'axauxAOjd azap up sfxMjapuo JBEquado qaq uba aAaoqaq uaq (OdOH) sTxMjapuo jtbuixjj SapjaAo pEBuoxSay qoaf -oud uaa uea Suxuuayaoq uio uaquaamap asapjy jooa SuxSxuajaA ap uba sbbjaubb ap uaddaqosuaqaM ua sCxnuapuo uba stjBqajoassqBBqg ap qjaaq spappxmup •uaq -XUAJ8A uaqax Z86L Jsd qqoBjyjaapsSupjapnmxqs uaa uba SuxppaqsuBB qoq paqsjooA uamouaSdo 6861-5861 pxapaq wnaxu qaq uba japey qaq up qaq Cxm uaq -qaq jaAouaSaqjapq Saxjeqajoas uaq sfxMjapuo Suxp -apjB ap do jayjaMapamspxapaq SppunysfTMjapuo uaa uba SuxppaqsuBB ap qoq uaqopsaq Cxm uaqqaq 5861 "I •pSxpjooMuaSaqjaA spxMjapuo japuozfxq spe jaequado paMoz upxz puaqjaAsSuxyjaM -uauiBs 9xdopuooA qaq ui paxqaSsSuBJjooAsfxMjapuo yfxpaSjap uaa jooa sbbjaubb uaa uba uaop qaq jooa qjauq uaSuxpxajaqjooA qap 'pnuoAaS puaqjaAsSuxy -jawuamBs SpdopjooA uaa qoxz qjaaq uapjBMnaaq uj •uapuxAsqBBpd uaqBp aq 9861 snqsnSna y do uapapqaSsSuBJjooAsfxMjapuo azap uba SupjaoAux ap mo qqopjaS doja sp uauiaujooA qaq •qyjamaS ubb uapuoM apqBnqpsspueqsjaqqoe spa sajoospooqos •uSz uba puojS do axp 'sctmjapuo qazaSqjooa jooa uapoxps pBquBB uaa ua sfxMjapuosxsBq jooa uap -oqcs oi XBBttixuxui qam uaquaaraaS uba uapap upxz qaa •uapaxqaSsSuBJJOOAsfxM -japuo uba sutzptmubb ap jooa SuxpaSaj uaa qspaq -aq qaMsSuBJJooAsfxHJapuo-djaMquo apuaxpaSux aa •uajjaq aq do jo uaaapuxrajaA aq uapaqSppuaqsmo apajnqpno ua aqospuiouooa 'apBxoos uba aSpoAaS uaq uaSuxp -jaap uba uapuaqsjaqqoBspxMjapuo uappaqs aq qBBqs ZE-1I tebeleid centrale aandachtspunten zullen zijn. Daarnaast zal ook de oplossing van de nijpende huisvestingsproblemen van de openbare scholen de nodige inspanning vragen. Bij het voortgezet onderwijs zal het accent de komende jaren liggen op de discussie over de meest gewenste structuur en inrichting van de eerste fase van het voortgezet onderwijs, de gevolgen daarvan voor de inrichting van de tweede fase en voor de spreiding van de instituten in relatie tot het verloop van de leerlingenaantallen. Wanneer daarover definitieve besluiten genomen kunnen wor den, valt thans nog niet te zeggen. In het hoger beroepsonderwijs zal, zoal3 reeds ge memoreerd, de invoering van de WHBO per 1 augustus 1986, alsmede de operatie Schaalvergroting, Taak verdeling en Concentratie (STC-operatie) voor in grijpende veranderingen zorgen. Ons beleid is er primair op gericht de aanwezige HBO-voorzieningen te behouden, te versterken en zo mogelijk uit te breiden. In de verzorgingsstructuur van het onderwijs blijft de positie van de Schooladviesdienst in discussie in verband met de door U vastgestelde herwaarderingstaakstelling. Ons beleid is er daar naast op gericht rijkssubsidie te verkrijgen. Dit kan alleen door schaalvergroting en dus - ge zien de positie van de bestaande begeleidingsdien sten in onze provincie - door fusie met een aan grenzende dienst, i.e. het G.C.O. Wij hopen U ter zake binnenkort concrete voorstellen te kunnen doen. In het kader van het emancipatiebeleid zijn wij van mening dat met name het onderwijs een actieve bijdrage dient te leveren aan het verminderen van de sexe-specifieke achterstand van meisjes en vrouwen en aan de herwaardering van menselijke kwaliteiten los van de sexe. In de komende be leidsperiode zal een onderwijs-emancipatienota ontwikkeld worden waarin wij wegen zullen aangeven ux uaSuxppaqsuxsufxzpaM ua uapoqos uapaSajqaatn aqqopjaS uba padsuauiBs uaa uba pappxm joop mo qqopjaS doja sx pxapaq qxQ pxapaqsSuBJJooAsfxMjap -uo qaq up useSdo uappnz uapaqjapuxm apajnqpno do sx qqopjaS qap pxapaqsfTMJapuo qaq ua pxapaqsSupj -apnmpqssrxMjapuo apuappaS 5861 snqsnSnB 1 qoq qaH uapjoM ppaadsaSux dojaap pez sfxMjapuo jxBuixjd jEBq -uado UBpdaxqBAouui qaq uba SupjaoAqpn ap fpq >100 •uapoqos ap joop uapdyjaM -pooqos qaq uba SupyampoAjaA ua SuxppnAux ajapjaA ap jooa uauuBpd suaqq fxM uapayyxMquo sfxMjapuo jxBmpjd JBEquado axssxtmnoosaxApv sp ua axqoads -uxsyfxy ap 'qsuaxpsaxApepooqos ap qam SapjaAO ui •uappaS ubbS sx 9861/5861 jeefpooqos qaq uba SubSut qam qap uBpdyjartpooqos qaq jooa uaAaSaS qazuEB aqsjaa uaa uapoqos ap uaqqaq uaqjxjqosjooA uamouaSdo sfxMjapuosxsBq qaq do qawsSuaSjaAo sp ua qa^ ap ut ap ua uBpdyjaMsqaqosjnnqonjqg uapoqaSuaa uapoqos ap ubb l 861 "t suo joop qaq uba sxsBq do •SuxpayyxMquosfxMjapuo spuo^ qaq do UBBpaS uapjoM daojaq uaa pbz uajaf ajapjaa ap jooa •uayyojqaSqxn '000*08 6861 uba SubSux qam qpjoM spfxzjapuB uBpdaxqBAOUup qaq uba SupjaoAqxn ap ua spfxzjaua pooqossxsBq ap xtba qsmoy ap qam puaqjaA ux paauosjad puazfxMjap -uo qaq uba Suxpoqosfxq ua -bu ap uba aAaoqaq uaj, •SuBSqxnjooA apaoS qpuxA sfxnjapuo qauxaj^ qaq ua sfxMjapuo UBpdBuap qaq uba SuxpayyxMquo aq -qjBqs uba 996i snqsnSnB 1 jad uaxzuBB qBBp qoxz qaq jbbu qBBS pooqospjossaquow aa 'SBeqsaS qjapjoA sfxMjap -uosxsBq yfxpaquaamaS qaq uauuxq axqBxquajajjxp aa •meezyjaw sfxMjapuosxsBq JBEquado qaq uba aAaoqaq uaq uaqqoBjyjaap 5 986L/5861 JEefpooqos qaq apuajnpaS yoo ufxz jape>f qep ui -uaAapq -aS pueqs ut st poodsSuxSuBAjaA apmBBuaSoz ap yoo om vanuit onze (ook inhoudelijke) verantwoorde lijkheid voor het openbaar onderwijs het emanci patiestreven in de praktijk te stimuleren en te ondersteunen. Er wordt getracht deze onderwijs- emancipatienota nog in deze collegeperiode aan U aan te bieden. Functie 420/^21: Basisonderwijs Sedert 1 augustus 1985 is de basisschool een feit. De invoering van de Wet op het basisonderwijs heeft van de gemeenten veel bestuurlijke en ambte lijke aandacht gevraagd. Thans bevinden de scholen zich in een enigszins rustiger vaarwater, in die zin, dat de onzekerheid waarin met name het per soneel van de scholen lange tijd heeft verkeerd, is verdwenen. Nu aan de daling van het aantal leerlingen naar het zich laat aanzien een einde is gekomen, en de nieuwe formatieregeling bepaald gunstiger uitwerkt dan aanvankelijk werd verwacht, weet nagenoeg een ieder zich momenteel verzekerd van een baan tot 1 augustus 1988. Deze situatie, gevoegd bij het feit dat wij op grote schaal gebruik hebben kunnen maken van faci liteiten in het kader van het Werkgelegenheids project Onderwijs (WPO), is er de oorzaak van dat op de arbeidsmarkt een andere situatie is ont staan. Met vreugde hebben wij kennis genomen van het feit dat alle onderwijsgevenden, die tenge volge van werkloosheid een uitkering genoten, in middels weer aan het werk zijn. Het is U bekend dat aan een viertal basisscholen meerhoofdige schoolleiding is verbonden. Voorzover nu kan worden vastgesteld functioneert een en ander naar volle tevredenheid. Na het ver strijken van het schooljaar 1985/1986 zullen wij U nader informeren over de ervaringen zoals die ge durende het eerste schooljaar zijn opgedaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 77