•6u!U0j0osdao.j0q U0 0!jB}U0uosd0OJ0q jooa iuruiU0Q ">jJ0M >lf!|0ddBl|OSlBBlU U0 U06UIU0IZJOOA ©IBjOOS Leeuwarden zal verzorgen een bedrag te reserveren van 25.000,— Er vanuit gaande dat in 1985 de eventuele gegadig de nog niet gedurende het gehele jaar zou kunnen functioneren, werd in de begroting 1985 en in het beleidsplan 1985-1989 rekening gehouden met een maximale gemeentelijke bijdrage van 10.000, per jaar. Inmiddels heeft de omroepvereniging Acquarius van de Minister van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur de machtiging ontvangen tot het verzorgen van lokale omroep. Het vorenstaande houdt in dat met ingang van 1986 rekening zal moeten worden gehouden met de moge lijkheid om op basis van een verzoek daartoe een subsidie van maximaal 25.000,beschikbaar te stellen. Wij stellen U derhalve voor m.i.v. 1986 een bedrag van 15.000,— 25.000,— minus 10.000, extra te ramen t.b.v. het verlenen van een subsi die aan de lokale omroepvereniging "Aquarius".

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 89