Cpz 'qopz qjaaq uapjBMnaaq apuaamaS? ap up ppaquaS -apaS^aaM ap uba Suxqep uapaaqaSdo 096I spups aq •5961 Taw up LI ua ïti'61 ^fpqaAaxqoedsaj pop t?96l Tsro up %£'gi ua $6'02 ^CppaAappoadsaa uba pqeepaS usmpoja aapuo ppaqsooq^jaM ap sp puBpaapaN ua puBpsapaj up '{%\jlZZ) uaAapqaS ^CppaS jappapaa apopaad apjpazap up uaMnoaA aapuo ppaqsooqjfjaM ap sp uapuBMnaaq uoAbj paq up f9961 T©ni up ZLZ'Z pop tr96L up £zi'Z uba uaSapsaS uapaBMnaaq apuaamaS ap up sp uaMnoaA aapuo ppaqsoop^aaM ap - f(puBqsapaj up g'6L ua uapaBMnaaq uoAbj paq up 2,'6l) aapuo 9ou aBBp aSapuaoaad ppp Sui ti96l psm up f(9'2,l ua fj'gi ^CppaAappoadsaa) puBpsapaj uba pup uaAoq uapaBMnaaq uoAbj paq uba aSBquaouadsppaqsooq^uaM paq Sap 9961 T8lu up - '•t?'2+ Top 6'Z+ uba pqeepaS puauoduioo apauopSaa ap apopaad ap -jpazap up sp puBqsaqud up f5g61 T8tu up pop f7961 paui up g'z uba ua9apsaS aSapuaoaadsppaq -soopjfaaM a>fCppapuBp paq uba apqopzdo uap uap -aaMnaaq uoAaa paq up sp quauodmoo apauopSaa ap - :9xqsun9 ppaap -aaAuo papu uapuBMnaaq up ppaqsooqjfjaM ap uba 9upq -a^XMpuo ap pdoopaaA 'Suxpep appazaSup ap sjfuepuo •(996L Tsui up %i'Sl ua %9'Al JfCppaAappoadsaa aaAouaSap f7961 psm up 69L us %9'6l JfCppaAappoad -saa) puapaapapi ua puapsapaj up spauaAa '(9961 Tsui up %f7'gi aaAouaSap (7961 xsm up %L' 6L) PPuapaS ppaq -soop>faaM apapop ap sp uapuBMnaaq uoAaa paq up >100 '{LL-) Buxqep ap -qopp uaa uba uapaoM ubj* uajfoadsaS qapoz 'uauosaad 924*9 ppaqsoop>faaM apapop ap Baoapaq f7961 Tsuj puxg •(uaMnoaA zLZ'Z ua uauuam 92,0* ti) uauosaad 9*79*9 9961 Tsm pupa Baoap -aq uapaaMnaaq apuaamaS ap up uazopjfaaM papuaa paH pTaquaSapaSTfuaM^ua ppaqsoop>f.iaM *b ppaqua9apaS>faaM aSpaaAQ 90*119 •jfaaw paaanppno-pBBpoos 996 L euiraejBoJd paq (fpq apuaaoqaq SuppBdaqpundpuBps aaapBN sp) aBBU uazaMaaA aapq Cpz 'uapapppm apmeejaS ap uba Suppapsaq ap puaapmo uappapsaooA apaaouoo ap aooA •spuojsppaq -uaSapaS>faaM paq ubb ppba ua^uap ap >foo fpqjBBM 'uapapppm apmBBuaS appounjqns aSpABqaapuo ap do ap uauupq uazfxM ap ubb Supjf>fap apuappnAUBB azCpM apapuappoup do uaSBjpaqapppsqns ap9ppouaq ap jooa mo uaop uappapsjooa Sppou oz n fTM uappnz 2,g6l ua 9961 uajef ap jooa -uappaps ap Sup>*>fxqosaq uap uapapppm Bjpxa ubb '000*44 696L apuBBSup ua '000*22 9961 up jfjaM japuoz uasuam uaqoafojd uba Supjapppsqns ap uba aAaoqaq uap - 6961-9961 uBpdsppapaq paq up papsuooA suo Cpq puappnpsuBB - uappaps ap jooa n ros psuaMaS paq Cxm uapqoB 'uaqqaq ppapaq jfCxpapuaamaS paq up pxappjopjd aSoq uaa uaamaSpB paq up uazop>fjaM uba aAaoqaq uap uappapxAxpoB ap pap ppaj paq do papaS apaw •pjaapuaqaS uapjoM paom Supppapssppap -pjopjd aja>fjfBjps uaa uaqoafojd uajaxppsqns ap uba axpoapas ap Cpq pap qqoeaS uapjoM uapopsaSppn papu japqoa paom paq •uaqpaqxAxqoe aSpABqjapuo ap jooa uaSCpjJf ap JBBq5fpqosaq uapapppm apuaoppoA sjfuapuosap uajBC apuamoif ap >100 mo uappaps jfjaM paq up sappe sapjapspupm ua>piojqaq ap pam SapjaAO up uappnz Cxm "uamaou ap ja^azuo 'apuaaps -uaAoq paq do papaS 'ufpz >fjaM japuoz uasuam jooa uaqoafojd ap jooa uapaqjfCxpaSomsSup jaxoueupj aa •ppjoM uasajjfjaa paxu '>fjam japuoz uasuam jooa uapoaCojd nen worden ingezet op die plaatsen waar zich de grootste knelpunten voordoen als gevolg van tij delijke extra werkzaamheden. Of de maatregel ook in het volgend jaar nog van kracht zal zijn is voorshands nog niet zeker. 611.00 Sociale Werkvoorziening. Hoewel het aantal werknemers krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening ook in 1986 weer een daling zal moeten ondergaan, achten wij het niet gewenst om de ambtelijke formatie hierbij in neer waartse richting aan te passen. Dit zou overigens zeker op korte termijn niet haalbaar zijn, omdat de uitstroom van W.S.W.-werknemers als gevolg van natuurlijk verloop zich niet concentreert op één afdeling, maar zich verspreid voordoet over de ge hele organisatie. Door deze spreiding zal de werk druk bij het ambtelijk personeel over de gehele linie iets kunnen afnemen. Een reorganisatie van werkzaamheden zou op dit punt wel uitkomst kunnen bieden, maar dit zou moeten impliceren, dat de W.S.W.-werknemers, aan wie de ambtenaren leiding geven, overgeplaatst zouden moeten worden naar andere afdelingen. Wij staan op het standpunt, dat dergelijke verplichte overplaatsingen niet in het belang kunnen worden geacht van de W.S.W.-werk nemers en wij zullen hiertoe dan ook niet licht overgaan 611.04 Sociaal-cultureel werk in het kader van werkgelegenheid In vorige beleidsplannen werd een tendens gesigna leerd in de richting van werkgerichte activiteiten voor werklozen. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur spitste zijn beleid toe op de (mede-)subsi- diëring van projecten waarin het opdoen van werk ervaring, gekoppeld aan beperkte scholing, cen traal 3taat en op projecten waarbij op termijn gestreefd wordt naar loonvorming. De minister kondigde aan de bijdragen aan projec ten die globaal gekarakteriseerd kunnen worden met de begrippen vrijetijdsbesteding en educatie te willen afbouwen. Dergelijke projecten voor mensen zonder werk, zo stelde de minister, worden met ingang van 1986 geacht geheel te behoren tot het reguliere activiteitenpakket van sociaal-culturele instellingen. Uit het onlangs gepubliceerde ont- werp-rijksprogramma Sociaal-Cultureel Werk 1986 blijkt dat de minister mede op grond van een eva luatie-onderzoek naar de uitvoering van dit beleid heeft besloten dit beleid te continueren en de aanvankelijk alleen voor 1984 en 1985 incidenteel extra beschikbaar gestelde middelen voor werkerva ringsprojecten in 1986 wederom in zijn begroting op te nemen. Ook de reed3 lang aangekondigde wijziging van artikel 36 van de Wet Werkloosheidsvoorziening, het artikel op grond waarvan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeenten mede in staat stelt projecten voor mensen zonder werk te subsidiëren, benadrukt de voorkeur die de rijksoverheid geeft aan arbeidsgerichte activitei ten. Het feit dat het artikel nog niet is gewij zigd maakt het thans nog mogelijk om op deze ti tel, bestaande op sociaal-cultureel werk gerichte activiteiten, te blijven subsidiëren, zij het dat de doelgroep beperkt is tot de uitkeringsgerech tigden in het kader van de W.W. en de W.W.V. De verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden die het Europees Sociaal Fonds biedt voor de fi nanciering van projecten voor mensen zonder werk zijn te hoog gebleken. Thans dient er rekening mee te worden gehouden dat de bijdrage die ook voor 1986 weer aan het ESF is gevraagd t.b.v. de subsidiëring van door ons zeer gewenst geachte

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 92