fiij lot^d Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 12 januari 1987. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 17 februari 1986 met betrekking tot een regionale aanpak van de inzameling van klein chemisch afval. II. het raadsbesluit van 24 juni 1986 tot overdracht van gemeentelijke H.B.O.-instel lingen; III. het raadsbesluit van 29 sep tember 1986 tot het aangaan van een overeenkomst tot het verstrekken van een geldlening groot 20.000, met de Toneelvereniging "T.O.G."; IV. de raadsbesluiten van 10 november 1986 tot: a. aankoop van het perceel met opstal Kleine Hoog straat 17 van H. Kroes te Blija; b. aankoop van de percelen met opstallen Zaailand 18 en 20 en Arendsstraat 22, 24 en 26, 8, 10, 12, 5 en 7 van de Stichting Woningbouw Sint Joseph; c. aankoop van het perceel met opstal Bollemanssteeg 12 van mevrouw C.A. van den Akker-Dumeré en P. van den Akker te Tiet- jerk; d. verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven per celen grond aan diverse erfpachters; e. verkoop van een in het ontwerp-uitwerkingsplan Camminghaburen-Haven Noord" aan Harstastate gelegen perceel bouwterrein aan G. Westra; f. verkoop van een te Lekkum gelegen perceel bouwter rein aan Bouwbedrijf J. Hee- ringa B.V. te Witmarsum; 1-20 1/3 terecht dat het college zorgvuldig verschillende privatiseringsmogelijkheden bij dit punt heeft onderzocht en dat het in eerste instantie drie opties aan de commissie heeft voorgelegd. Wij zijn toen akkoord gegaan met het uitwerken van de mogelijkheid waarbij de grond n erfpacht uitgegeven zou worden en de opstallen verkocht zouden worden. Die optie bood a- melijk de mogelijkheid om aan de ene kant onder andere via erfpachtvoorwaarden als geme ri te toch nog enige greep op het geheel te houden, terwijl er aan de andere kant voor een even tuele koper voldoende armslag zou overblijven. Nu die optie in een concreet voorstel aan ns wordt voorgelegd, constateren wij dat de bedoelde taakstelling inderdaad op een verantwoor de manier bereikt kan worden. Verantwoord omdat er niet alleen een bezuiniging uit voortvloeit, maar ook omdat er wat de andere genoemde aspecten betreft geen onacceptabele gevolgen zullen zijn. Het socia e aspect is het enige punt dat wat minder positief is in het geheel. Het enige personeelslid ii vaste dienst van de camping zal op de herplaatsingslijst moeten komen. Maar wij vertrouw^ n er op dat daarbij zorgvuldig naar mogelijke oplossingen zal worden gekeken. De werkgele; en- heid op zich zelf blijft echter gehandhaafd en kan, gezien de plannen die er zijn, misschie 1 zelfs nog wel uitgebouwd worden. Wat de continui'teit betreft. Natuurlijk kun je daar geen 100% garantie voor geven. De vraag is ook of je dat in de huidige situatie wel moet willen. Ik denk zeker niet zonder me r, vooral als je daarbij betrekt dat bij continuïteit ook de kwaliteit van belang is. Het is voor ons de vraag of de gemeente wel in staat kan zijn om die kwaliteit te bieden. En het is nog veel meer de vraag of de gemeente wel de geëigende instantie is om een dergelijke voorzie ning te runnen. Wij denken dat in dit geval het particulier initiatief meer en ook betere me - gelijkheden heeft. Daarnaast was voor ons een heel belangrijk punt dat ook de gebruikers van de campin bij de ontwikkelingen betrokken zouden worden. In de commissie heeft de wethouder daar over gezegd dat er overleg is geweest met de gemeente en dat er samen met de eventuele toekomstige eigenaar ook schriftelijke informatie over de plannen naar de gebruikers toe is gegeven. Ook wat dat betreft is er volgens mij gebeurd wat zou moeten gebeuren. Dat alles afwegende, mijnheer de voorzitter, is mijn fractie tot de conclusie gekomen dit in dit geval privatisering alleszins verantwoord is. De Voorzitter: Wenst de wethouder nog te reageren? Mevrouw Vlietstra (weth.): Heel kort. Ik vind het een prachtig verhaal dat mevrouw Van der Kloet heeft gehouden. Ik ben het er van harte mee eens. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de voorstellen van b. en w. De Voorzitter: Wij zijn hiermee, als er tenminste niets bijzonders gebeurt in de rest van het jaar, gekomen aan het einde van de laatste raadsvergadering in 1987. Ik denk dat wij mogen constateren dat wij er in geslaagd zijn de begrotingsbehandeling binnen redelijke ti is- voorwaarden te houden. Dat is wel eens anders geweest. Ik wens u goede feestdagen en een bijzonder goede jaarwisseling toe. Op het Blanke Ruim staat nog een drankje en een hapje voor u gereed. Ik nodig ook de aanwezigen op de publieke tribune uit om daar heen te gaan. De vergadering is gesloten. De Voorzitter sluit, om 22.45 uur, de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1987 | | pagina 1