Gemeentelijke medewerking t.b.v. de aanleg van twee tennisbanen in het sportpark "Kalverdijkje" door de Stichting Tennispark "Het Kalverdijkje" Bijlage no. 101 Leeuwarden, 5 maart 1987. Aan de Gemeenteraad. In verband met de groei van het aantal aktieve tennissers en de behoefte aan een uitbreiding van het aantal tennisbanen in Leeuwarden heeft de Stichting Ten nispark "Het Kalverdijkje" in 1981 een viertal tennisbanen in het sportpark Kalverdijkje aangelegd. In Uw vergadering van 2 april 1984 besloot U medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het tenniscomplex met twee tennisbanen. De zes tennisbanen worden door de stichting voor een belangrijk deel verhuurd aan tennisvereniging "De Molen". Gelet op de positieve ontwikkelling van het aantal leden van deze vereniging en de vraag om zowel individueel als in groepsverband (personeelsverenigingen e.d.) een tennisbaan te huren, bestaat er opnieuw behoefte aan een uitbreiding van het aantal tennisbanen in het sportpark Kalverdijkje. De Stichting Tennispark "Het Kalverdijkje" is dan ook voornemens om het bestaande tennispark met twee tennisbanen en een oefenkooi uit te breiden. Genoemde stichting vraagt thans medewerking aan de gemeente in de vorm van: 1het verlenen van het recht van opstal op de voor de aanleg van de twee ten nisbanen benodigde grond in het sportpark Kalverdijkje; 2. het garanderen van de betaling van rente en aflossing van een door de stichting ter financiering van de aanlegkosten van de tennisbanen te sluiten geldlening ten bedrage van 144.000, 3. het goedkeuren van het bestuursbesluit om onder handhaving van de gemeen tegarantie en uitgaande van dezelfde looptijd en rentepercentage het lineaire aflossingsschema van twee reeds opgenomen en door de gemeente Leeuwarden gegarandeerde geldleningen bij de Friesland Bank te wijzigen in een an- nu'itair aflossingsschema. Met betrekking tot het verzoek om medewerking te verlenen, merken wij het volgende op. ad 1 Tegen de door de stichting gekozen plaats voor de aanleg van de twee tennisbanen bestaat geen bezwaar. De grond is eigendom van de gemeente Leeuwarden en heeft een sportbestemming. In eerdere vergelijkbare gevallen is op de voor de aanleg van tennisbanen beno digde grond het recht van opstal "om niet" verleend. Overeenkomstig deze gedragslijn stellen wij U voor de Stichting Tennispark "Het Kalverdijkje" het recht van opstal "om niet" te verlenen op de voor de aanleg van twee tennisbanen en een oefenkooi benodigde grond in het sportpark Kalver dijkje onder de in het bijgevoegde ontwerp-besluit genoemde voorwaarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1987 | | pagina 1