5'ij lot^c. De Voorzitter sluit, om 23.55 uur, de vergadering. 80 1 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 13 januari 1992. Ingekomen zijn: A. Rapporten omtrent: 1. controle administratie Woningbedrijf 2e halfjaar 1990; 2. controle administratie Frieslandhal le halfjaar 1991. B. Pamflet, ingekomen op 10 decem ber 1991, van de Europese boeren in actie, waarin zij protesteren tegen de plannen van de Europese Commissie die leiden tot beperking van hun produktie en verlaging van hun prijzen. C. Brief van het COC, afdeling Friesland d.d. 15 oktober 1991, waarin wordt gepleit voor een brede opzet van een provinciaal Anti-Discriminatie Bureau i.o., waar niet alleen racistisch getinte discriminatie, maar iedere vorm van discriminatie gemeld kan worden. Verzocht wordt dit laatste bij eventuele subsidiëring van het provin ciaal bureau te laten meewegen. D. Brief d.d. 5 november 1991 van het Direkteurenoverleg Kul- turele Instellingen Leeuwarden met betrekking tot een verzoek om vrijstelling van betaling van kosten voor het aanbrengen van reclames. Voorgesteld wordt deze rapporten en dit pamflet voor kennisgeving aan te nemen. E. Verzoek d.d. 19 november 1991 van het bestuur van de Gerefor meerde Schoolvereniging Leeuwarden om medewerking voor het herstellen van de betonnen funderingsbalken ten behoeve van de Johannes Bcgermanschool Irenestraat 5, alhier. Voorgesteld wordt deze brieven en dit verzoek in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1992 | | pagina 1