Advies inzake het bezwaarschrift van de heer J. van der Kooi tegen het voorberei dingsbesluit voor het perceel Tjerk Hiddesstraat 72 Leeuwarden. Bijlagenr. 150 Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding. Bij besluit van 23 maart 1992, nr. 3568 heeft de raad verklaard dat een partiële herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Cambuursterpad" voor het perceel Tjerk Hiddesstraat 72 te Leeuwarden. Dit besluit is op 8 april 1992 aan de heer Van der Kooi bekendgemaakt. Tegen het voorbereidingsbesluit heeft de heer Van der Kooi bij brief van 13 april 1992 bij de raad een bezwaarschrift ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen ingediend. Dit bezwaarschrift is ingevolge de procedureverordening voor de beroep- en bezwaarschriften om advies in handen gesteld van de raadsadviescommissie voor de beroep- en bezwaarschriften. 2. Inhoud van het bezwaarschrift. Het bezwaarschrift komt kort samengevat op het volgende neer. Reclamant bestrijdt dat de aanvrager elders in de stad ruimte huurt. Hij vreest voorts dat de uitbreiding van de ruimte is bestemd voor de bevoorrading en in dat geval zou zijn stalling aan de Tjerk Hiddesstraat 70 worden geblokkeerd. Als alternatieven draagt hij aan om of geen deuren in het pand aan te brengen of de uitbreiding van zijn overrit toe te staan. Voorts verwijst hij naar de inhoud van zijn schrijven aan de commissie voor Stadsontwikkeling en naar eerdere procedures met de gemeente over het pand Groningerstraatweg 28. 3. Reactie van Burgemeester en Wethouders. Bij schrijven van 20 mei 1992 heeft de algemeen direkteur van de dienst Stadsont wikkeling en Milieu namens Burgemeester en Wethouders gereageerd. In de reactie wordt verwezen naar de inhoud van het raadsvoorstel over het voorbereidingsbesluit.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1992 | | pagina 1