Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruim telijke Ordening voor het perceel It Leechje 20 te Hempens. Bijlage nr. 287 Aan de Gemeenteraad. De heer H. Andringa heeft bij ons een aanvraag om vergun ning ingediend voor de bouw van een garage/berging bij zijn woning op het perceel It Leechje 20 te Hempens. Het bouwplan wijkt af van het ter plaatse geldende bestem- mingsplan "Hempens". De betreffende grond heeft weliswaar een woonbestemming, maar er mag niet op worden gebouwd. De heer Andringa heeft over zijn voornemen uitgebreid overleg gevoerd met zijn buren, de familie Spiekhout, die de garage/berging het liefst tegen het huis aan geplaatst zouden zien. Daartegen bestonden evenwel bouwtechnische en esthetische bezwaren. Het ontwerp van de (inmiddels gerea liseerde) woning van de heer Andringa laat geen extra uitbouw toe. Daarom is gezocht naar een vrijstaande situe ring van de garage/berging zodanig, dat èn de kenmerkende vorm van de woning geen geweld wordt aangedaan èn de belan gen van de buren zo weinig mogelijk worden geschaad. De uiteindelijke situering is in overleg met Stadsontwikkeling en Milieu tot stand gekomen. Rekening houdend met de wensen van de buren is de gara ge/berging zo dicht mogelijk bij de woning van de heer Andringa en zo ver mogelijk van de woning van de familie Spiekhout gesitueerd. Nochtans heeft de heer Spiekhout op voorhand bezwaar ge maakt tegen het bouwplan. Hij merkt in zijn bezwaarschrift op, dat hij destijds heeft ingestemd met een situering van de woning van de heer Andringa in afwijking van het bestem mingsplan. Daardoor ontstond voor hem aan de straatzijde een vrij uitzicht en trad er aan de zuidzijde niet een bezwaarlijke uitzichtbelemmering op. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1992 | | pagina 1