Herbenoeming leden bestuur Stichting Medisch Centrum Leeuwar den. Bijlagenr. 1 F) Aan de Gemeenteraad. Per 1 januari 1993 zijn periodiek aftredend de heren P.J. En gels, H. Meijerhof en H.S. Pruiksma. Aftredende leden zijn onmiddellijk herbenoembaar. Op grond van de statuten van de stichting dienen bestuursleden benoemd te worden door de Ge meenteraad van Leeuwarden op voordracht van het stichtingsbe stuur. Het bestuur van de stichting draagt bovengenoemde be stuursleden voor herbenoeming voor. Wij stellen u voer de heren P.J. Engels, H. Meijerhof en H.S. Pruiksma te herbenoemen als leden van het bestuur van de Stichting Medisch Centrum Leeuwarden. Leeuwarden, 7 januari 1993- Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mw. ir. J.A. Lantermans Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1993 | | pagina 1