Subsidieverzoek Preventie Projekt Friesland ten behoeve van de exploitatie van een HALT-bureau. Bijlage nr. 150. Aan de Gemeenteraad. In Rotterdam werd in 1981 een initiatief genomen om jeugdige delinquenten op een alternatieve wijze te straffen. De toename van vandalisme in de jaren zestig en zeventig, de overbelasting van politie en justitie en het ontbreken van een adequaat officiële reactie op vandalistische feiten, vormden de aanleiding voor deze experimentele aanpak. De aanpak voorziet in een lik-op-stuk-reactie op vandalisme en is in overeenstemming met de in het jeugdstrafrecht aangehangen ideeën omtrent het toepassen van sancties met een educatief karakter en het bij voorkeur buiten-justitieel afdoen van gepleegde delicten van geringe ernst. De HALT-aanpak sloot goed aan op het halverwege de jaren tachtig ontwikkelde bestuurlijk preventiebeleid van het kabinet Lubbers II. In tegenstelling tot de rest van Nederland heeft HALT zich in Friesland niet ontwikkeld. Voor Leeuwarden lagen daaraan twee redenen ten grondslag: a. de afdoening van delicten is een zaak van Justitie en niet van de gemeente en b. de afdoening van jeugddelicten via HALT had bij de politie geen prioriteit. Voor wat betreft de afdoening van de delicten was de stellingname van Leeuwarden met name gebaseerd op het kostenaspect. Het Ministerie van Justitie droeg maar gedeeltelijk bij in de kosten van HALT. De rest zou uit de gemeentekas moeten komen. Beide beweegredenen zijn niet meer actueel. In het afgelopen jaar is op rijksniveau uitvoerig gediscussieerd over de subsidiestroom voor HALT-activiteitenVia een debat in de kamer is het rijkssubsidie nagenoeg verdubbeld. Het exacte subsidiebedrag is nog niet bekend, doch zowel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als van HALT-Nederland is bericht ontvangen, dat het bedrag tussen f 0,50 en f 0,60 per inwoner zal liggen. In het beleidsplan van de politie voor 1993 wordt prioriteit gegeven aan jeugdcriminaliteit. Volgens de plaatsvervangend korpschef past een HALT-project daarin uitstekend en kan er dus van worden uitgegaan, dat er gebruik van zal worden gemaakt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1993 | | pagina 1