worden, waar de dekking gevonden moet worden en meer van die zaken. Maar de inspanningsverplichting is duidelijk. (De heer Brinks: Mijnheer Roekim an heeft heel duidelijk ge zegd: Ik krijg hier het gevoel dat er alleen maar gepraat wordt over wat niet moet en dat een voorstel van de PAL/GroenLinks-fractie, hoe sympathiek ook, afgewezen wordt en dat er geen garanties worden gegeven over de mogelijkheid om een anti-racismefonds in te stellen. Waarom is zo'n fonds onder andere ook nog belangrijk? Het heeft een hele grote uitstraling naar buiten toe. Die uitstralingzegt de hele raad, hebben wij eigenlijk op dit moment nog niet nodig, laten wij dat op een ander moment nog maar eens behandelen. Ik kan mij dus bijzonder goed voorstellen dat iemand zegt: op deze memier hoef ik het verder ook niet meer aan te horen, ik kan het even niet meer aanhoren. Dat is de hele gang van zaken.) Ik kan mij voorstellen dat iemand dat niet kan aanho ren, ook vanuit de positie waarop iemand er tegen aan kijkt. Maar ik stel ook vast dat de heer Brinks volgens mij verkeerd geluisterd heeft. Wij zijn heel duidelijk van mening dat er iets gebeuren moet. Wij hebben alleen gezegd: laat het in de eerstkomende commissievergadering aan de orde komen. Ik ben ervan overtuigd dat wij binnen een aantal maanden dan dit hier hebben. De heer De Jong (weth.): Ik constateer dat wij het met elkaar eens zijn over het feit dat wij hier in deze gemeente een krachtig anti-racismebeleid moeten voeren, dat heeft deze raad ook bewezen door een paar jaar geleden met elkaar raads- breed daar ter zake actie over te ondernemen. Ik constateer dat dat nog steeds het geval is. Het lijkt mij verstandig, gehoord hebbende de discussie, om in de Commissie Welzijn - wij moeten dat maar even kortsluiten - eerst een brainstor mende discussie gaan voeren. Wat mij betreft kan het voorstel van de PAL/GroenLinks-fractie daar verder ter tafel komen, dat hebben alle fracties in feite uitgesproken. Ik heb ook aangegeven waarom ik op dit ogenblik namens het college nog niet zover ben dat dit voorstel zou moeten worden aangenomen, maar graag die discussie in de commissie zou willen voeren. De Voorzitter: Dan is dat de conclusie van dit agendapunt: een commissievergadering over het ontwikkelen van beleid ter zake van. Ik sluit de vergadering. Ik nodig u uit voor een eindejaarsborrel op het Blanke Ruim. De Voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. 78 lc(AflS. Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 17 januari 1994. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende de raads besluiten van 17 november 1993 tot vaststelling van de Ver ordening tot wijziging van de: 1. Verordening onroerend- goedbelastingen 1992 (3e wijziging) 2. Verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden (18e wij ziging) 3. Precarioverordening 1978 (11e wijziging) 4. Legesverordening Leeuwarden 1992 (6e wijzi ging) 5. Verordening rioolrechten Leeuwarden 1987 (9e wijzi ging) 6. Verordening reinigingshef fingen 1992 (4e wijzi ging) 7. Verordening begraafrechten 1992 (3e wijziging); 8. Verordening havengelden 1991 (3e wijziging); 9. Verordening op de heffing en invordering van markt- geld (15 wijziging); 10. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor de beurs (12 wijzi ging) B. Brief d.d. 4 november 1993 van de Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP) waarin een informatie document voor de Nederlandse gemeenten betreffende oud papier wordt aangeboden. C. Brief d.d. 10 december 1993 van het Platform Eén- en tweeper soonshuishoudens Leeuwarden waarin een toelichting wordt gegeven op het uiteen vallen van de Stichting Woonbelangen Leeuwarden (WBL) Voorgesteld wordt deze berichten en deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Wethou der Timmermans heeft in de raads vergadering van 13 december 1993 toegezegd de Commissie Stadsont wikkeling op de hoogte te houden van de verdere gang van zaken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 1