Overeenkomst met betrekking tot glasinzameling Bijlage nr. IR Aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van uw besluit van 17 mei 1982 is er in deze gemeente in 1983 begonnen met het gescheiden inzamelen van afvalglasDaarbij is besloten de inzameling uit te besteden aan derden, te weten aan B.V. Handelsonderneming Maltha Sindsdien zamelt dat bedrijf in Leeuwarden afvalglas gescheiden in met behulp van glasbakken. In maart 1983 is gestart met 44 glasbakken. In de verdere loop der jaren is het aantal glasbakken geleidelijk toegenomen. Op dit moment staan er 67 in de gemeente. Onder een nieuw contract met Maltha zullen dat er in ieder geval 72 stuks zijn. Het huidige contract met Maltha is getekend op 8 november 1988 en loopt tot 31 december 1993. In verband daarmee is Maltha en twee andere bedrijven offerte gevraagd. Daaruit bleek Maltha ook voor de toekomst de voordeligste. Aange zien de ervaringen met dit bedrijf steeds goed zijn geweest, zijn er ook overigens geen redenen aanwezig om niet opnieuw met Maltha in zee te gaan. Derhalve stellen we u voor opnieuw met de firma Maltha een overeenkomst inzake de inzameling van afvalglas te sluiten en wel voor -even eens opnieuw- een periode van vijf jaar. De concept-over eenkomst, welke voor u ter inzage ligt, is deels gebaseerd op de huidige overeenkomst en deels het resultaat van nieu we onderhandelingen. Zowel de huidige overeenkomst als de concept-overeenkomst gaat uit van een vaste vergoeding per jaar van de gemeente aan Maltha. In het huidige contract staan echter bepalingen op grond waarvan de gemeente, in bepaalde situaties, gehou den kan zijn meer te betalen. Daardoor is de feitelijke vergoeding aan Maltha in de loop der jaren aanmerkelijk hoger geworden dan het bedrag dat in het contract wordt genoemd. In het concept-contract is het aantal van derge lijke bepalingen beperkt. Met de uit de overeenkomst voortvloeiende extra jaarlast van f 117.500,- min 30.000,- is bij het opstellen van de begroting 1994 rekening gehouden. De meer-kosten worden middels de afvalstoffenheffing gedekt. Het meer-effect per contribuant bedraagt f 3,18.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 1