Gemeente |eeuwarden Oldehooftterkcrkhof X Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 5ij/o,OjC. I Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 15 januari 1996. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende de raadsbesluiten van 6 november 1995 tot vaststelling van de: 1. Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 1995; 2. Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen en reini gingsrechten 1995; 3. Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolrechten 1995. B. Brief d.d. 8 december 1995 van de directeur van de Stichting Westerkerk waarin hij meedeelt dat bestuur en directie van Theater Romein erin geslaagd zijn om exter ne financiering te vinden voor de oplossing van de schuldpositie van de stichting. Voorgesteld wordt deze berichten en deze brief voor kennis geving aan te nemen. C. Brief d.d. 27 november 1995 van IZA Nederland inzake wijziging van de IZA Nederland-regeling. Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van burgemeester en wethouders om preadvies D. Verzoek d.d. 5 oktober 1995 van het bestuur van de Vere niging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden en Wirdum inzake 5-jaarlijkse afrekening. Voorgesteld wordt adressent te berichten overeenkomstig het voor u ter inzage gelegde concept-antwoord. E. Koninklijk Besluit d.d. 23 november 1995 inzake het bestemmingsplan Goutum-Noord Aan het slot van het Koninklijk Besluit wordt o.a. over wogen, dat er geen aanleiding bestaat alsnog goedkeuring te onthouden aan het plan of enig deel daarvan. De goed keuring van het bij raadsbesluit van 18 januari 1993 vastgestelde bestemmingsplan Goutum-Noord is - met uit zondering van de gedeelten waaraan door Gedeputeerde Staten destijds goedkeuring is onthouden - hiermee on herroepelijk geworden (overigens is ook de "Correctieve herziening van het bestemmingsplan Goutum-Noord" reeds rechtsgeldig)Voorgesteld wordt het besluit voor ken nisgeving aan te nemen. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bare It aide spegelet him yn wat de talcomst hat Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 1