Gemeente ^eeuwarden Oldehoofsterlcerlchof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Vaststelling van het bestemmingsplan "Hempens-Teerns" Bijlage nr. 156 Aan de gemeenteraad. V i Inleiding Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan het bestemmingsplan "Hempens-Teerns". Dit plan geeft een regeling van de bestemming van de gronden gelegen binnen het gebied globaal begrensd door het Van Harinxmakanaalde (omgelegde) Nauwe Greuns, voorzover parallel aan de Waldwei, en de sloot langs het noordelijke talud van de afslag Waldwei/ Drachtsterweg, de westzijde van de Drachtsterweg, alsmede de westgrens van een nieuw langs de Drachtsterweg aan te leggen bos. In het ontwerp-plan zijn onder andere gronden aangewezen ten aanzien waarvan de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht. De bestaande kern Hempens- Teerns met de in aanleg zijnde uitbreiding van de kern juist ten zuiden van Hempens, inclusief de woonschepenhaven, worden buiten het plangebied gehouden; daar gelden actuele bestemmingsplannen Het in het ontwerp-bestemmingsplan neergelegde beleid komt voort uit de gemeentelijke nota "Beleidsvoornemen Hempens- Teerns, een nieuw woonlandschap". Deze nota is mede gebaseerd op geldend rijks-, provinciaal en regionaal beleid. Beoogd wordt een stadsuitbreiding te realiseren, waarin ruimte wordt geboden aan woonbebouwing, een boscomplex (in het bosgebied ter weerszijden van de Drachtsterweg is enige bedrijvigheid mogelijk) en waterpartijen. Hierbij zal met name het instandhouden van het draagvermogen van het milieu ten behoeve van duurzame ontwikkeling een rol spelen. Nadat daarover met verschillende instanties overleg was gevoerd en inspraak was verleend, heeft u in uw vergadering van 16 januari 1995 (bijlage nr. 12) het beleidsvoornemen Hempens- Teerns vastgesteld. In de onlangs vastgestelde gemeentelijke structuurschets Leeuwarden, open stad (13 november 1995) is eveneens het ruimtelijk beleid voor dit plangebied opgenomen. Ondertussen werd reeds gewerkt aan het voorontwerp van het bestemmingsplan. Tijdens het ontwerp-proces is twee keer van gedachten gewisseld met de "klankbordgroep", samen gesteld uit vertegenwoordigers van de betreffende wijk-, c.q. dorpsorganisatie (Aldlan-Oost en Hempens-Teerns)Medio 1995 is aan beide organisaties een exemplaar van het voorontwerp gestuurd. Ten aanzien van dit voorontwerp is eveneens overleg gevoerd met verschillende instanties, terwijl daarnaast inspraak is verleend volgens een op basis van de Algemene Sjoch dizzc stêd; sjoch wat der rimom bart - It aide spegelet him yn wat de ukomst hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 1