Gemeente |eeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden jk Telefoon 058 233 88 33 l Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 20 januari 1997 Ingekomen zijn: A Brief d.d. 20 november 1996 van het bestuur van de afde ling Leeuwarden van Koninklijk Horeca Nederland waarin zij vraagt waarom de buitensporige verhoging van het precariotarief noodzakelijk was. In uw raadsvergadering van 4 november 1996 zijn de ombuigingsvoorstellen 1997-2000 behandeld. In dat kader bent u akkoord gegaan met het ombuigingsvoorstel B32 betreffende een tariefsverhoging van de precario voor het houden van terrassen van f 42,- naar f 60,- per m2 gedurende het terrasseizoen. De aanleiding voor dit voorstel was het financiële tekort van de gemeente dat gedekt moest worden en de bestaande huurovereenkomst van het Waagplein voor f 60,- per m2 (waar overigens een vijfjarig contract tegenover staat)Daarbij speelde de vooronderstelling, dat in vergelijkbare gemeenten de tarieven zich ook rond de f 60,- bewegen. Een vooronder stelling die achteraf maar ten dele is bevestigd. Daarom stellen wij u voor het huidige tarief (f 60,-) voor de komende drie jaar te bevriezen en adressant overeenkom stig te berichten. B Verzoek d.d. 4 december 1996 van Leeuwarder Ondernemers Vereniging (LOV) om uitstel GDV-discussie Voorgesteld wordt deze brief te betrekken bij de PDV/GDV-discussie(Uitstel omtrent GDV-discussie heeft inmiddels plaatsgevonden. Awb-bezwaarschriften d.d. 6 december 1996, ingediend door mr. drsL.B. Dijkstra: 1 van M. Dijkstra te Teerns tegen het raadsbesluit d.d. 21 oktober 1996 waarbij gronden van M. Dijkstra werden aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is; 2 van J. Faber en H. Faber te Hempens tegen het raads besluit d.d. 21 oktober 1996 waarbij gronden van J. Faber werden aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is; 3 van Y. van der Valk te Teerns tegen het raadsbesluit d.d. 21 oktober 1996 waarbij gronden van Y. van der Valk en A.A.M. de Jong te Maarn werden aangewezen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Sjoch dizze stêd; sjoch wit der rünom but - It ïlde spegelet him yn wat de tikomst hat Piter Teipstni 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 1