Sy I Gemeente leeuwarden Blad 76 Verslag van de raadsvergadering van 14 december 1998 stuurt hoe dat in zijn Afrikaanse huis hangt. Het ga u goed De heer Nijzink: Gelukkig geeft die opmerking daar wat aan leiding toe. Ik ben inderdaad wat eigengereid en eigenzin nig, dat klopt. Ik hou van eigenzinnige mensen. Ik moet zeggen, ik was buitengewoon aangenaam getroffen toen het college het voorstel deed om ergens in de buurt van de Pot- marge een aantal wietkwekers de gelegenheid te geven om le gaal onze coffeeshops eindelijk eens van wiet te gaan voor zien. Ik vind het een prachtig initiatief, dat soort eigen zinnigheden daar houd ik van. Ik vind het vreselijk jammer dat we het daar donderdag in de commissie niet over kunnen hebben, wat dat is mijn laatste vergadering. Nog een paar welgemeende raadgevingen. Ik hoop dat de raad zal weten te voorkomen dat de binnenstad ten prooi valt aan modieuze ideeën. Ik woon nu een jaar of vijf en half in de binnenstad. Ik heb van deze binnenstad leren houden. Ik zou het buitengewoon jammer vinden als ik over een aantal jaren terug ben en moet zien dat het niet zo mooi meer is als het nu is Tenslotte zou ik willen zeggen dat ik hoop, dat heeft iets te maken met de keuze die ik gemaakt heb, dat er toch in de raad nog eens een keer aandacht zal worden besteed aan in ternationale gemeentelijke samenwerking. Het is een onder werp dat mij zeer na aan het hart ligt. Het is ook daar waar ik in ga werken. Ik hoop dat er nog een keer ruimte is in de raad om een discussie te houden daarover, misschien zelfs wat middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Als u niet weet waar die middelen ingezet moeten worden, ik zal u mijn e-mailadres in Harare geven, u kunt mij altijd even mailen. Ik zal graag bereid zijn om daar iets moois mee te doen Ik dank u allen voor de prettige samenwerking. Ik hoop dat u nog wat eigenzinnig blijft. Dank u. De Voorzitter: Voor zover ik u niet meer zie, een zeer goe de Kerst en een gelukkig nieuwjaar. We gaan eerst nog even een hapje en drankje nemen boven in het Blanke Ruim. De Voorzitter sluit om 23.4 5 uur de vergadering. Oldehoo'sterkerlchof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 19 januari 1998. Ingekomen zijn: A Brief, binnengekomen op 20 november 1997, van de Stich ting BAM (Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling) waar in aandacht wordt gevraagd voor de gezondheidsrisico's van geluidhinder. Dit probleem wordt betrokken bij enkele beleidsdocumenten op het gebied van geluid, zoals de nota vGeluid bij eve nementen' de wijziging van de APV en een nieuw project xGeluid en duidelijk'Wij staan open voor de ervaringen van betrokkenen bij deze problematiekWij stellen u voor adressante in bovenstaande zin te berichten b Brief, binnengekomen op 26 november 1997, van Hans van den Sigtenhorst betreffende petitie tot beteugeling van geweld en vergroting van veiligheid. Bij in ontvangstname door burgemeester is meegedeeld dat de gemeente de signalen vanuit de Leeuwarder bevolking heeft begrepen. Het gemeentebestuur heeft haar verant woordelijkheid genomen door vaststelling van de nota xNee! tegen geweld', als plan van aanpak tegen geweld in de binnenstad. In verband hiermee wordt voorgesteld de petitie voor kennisgeving aan te nemen. Voor de raadsleden ter inzage gelegd: Brief d.d. 24 april 1997 van de FNP inzake vragen over het Friese taalbeleid van de gemeente Leeuwarden, alsmede het antwoord van burgemeester en wethouders hierop. Brief d.d. 10 november 1997 van J. en M. Sparreboom inzake onduidelijkheid met betrekking tot parkeren in Leeuwarden, alsmede het antwoord van burgemeester en wethouders hierop. Brief d.d. 10 december 1997 van PCOB, ook namens ouderen bonden ANBO en Unie KBO, inzake verzoek om vereenvoudiging aanvraag voor kwijtschelding, alsmede het antwoord van bur gemeester en wethouders hierop. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter rerpstro

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1998 | | pagina 1