Gemeente |eeuwarden 6 03 CO 03 (13 S a> H M XI I 0) X O -H 03 X 4-1 X X CM -H 03 C O N 54 C O 54 X c CM O X 0 03 c 54 m 54 V ld 0) O ■n X O X co 2 C 3 CP d) O 3 •rl 54 -rl 1 X CO 03 CO 0) X a 3 54 CU 03 0 -n 03 0 CP CO 03 CP 03 3 CP 54 •H C X H O X 3 54 0 CU CP 54 CU Q) tP X <D X X CU CU r- X X o 54 CM dl 12 X 0 M X 3 54 54 0 O 3 0 12 2 •rl CU ai 54 O CP X 3 r0 0 c 2 X -r—i id 3 -H C 3 X id a CP c -I—I in •rl 54 •H CM 03 CU CQ •rl CU X N X C •n 54 p •rl 03 03 04 Q X c\i a (13 54 £3 3 3 C 3-4 3 C Q3 03 <13 h2 rH O T3 H 3-4 3 -H -1-J 03 O 2 03 03 (0 03 3 (7330 X 03 N ■P 03 CP 12 X 05 3 M 3-1 2 3-4 -a 03 03 X 03 £3 3 H g 03 03 0) O1 X - 13 C3 03 t7> £3 03 £1 CP (0 03 X 03 O 6 CP 03 3 X CP 3 3 3 -H CL 34 (0 03 03 O 3 03 3 03 03 I £5 3 (o -H I 03 CP 3 N I £3 3 -r-1 03 -H CO -H -a g d 3 g X CO 3 03 CP -H 4-> 03 3 CO 12 -H 4 5-1 03 -r-1 4-1 0) £1 -H O CO 03 CP CP (0 CP 3 TS 3 03 03 X 3 a) CP 03 T3 03 3 £2 X O co x: 03 CP 3 X 3 -H CP 03 3 £2 03 £3 03 3 N O 03 X £3 03 X 03 O O 03 £3 3 03 03 03 4J £3 CP M O O 3 2 3 3 cu CU CP CU X CU 3 X 3 CP •H O 03 rH 03 X CO X Q) 03 CU CU X X X 54 CO X X X CU 03 X 03 X X 54 g O -ri co 2 - Cl) ■H 03 g CP CP •r4 03 3 03 54 X X (O 03 54 1 CM X S O O 3 i1 03 03 03 CM 54 03 X 12 X CO X ^2 0) 03 O 54 (0 X 3 03 X 54 3 d) X 03 12 X X a> •r-i 3 03 03 c 2 -H 03 CP CP 0) rH CP 03 0) 54 03 P 1 rH 0) X rH 54 ■n 0) 0 X 'X 03 03 •H 0) 54 X O X X X CP X ■rl O co N X 54 X 3 54 54 O X CD rl cu cu 0 54 O 54 CM 0 0) O 0) X X 2 X 0 3 X C 3 03 03 O 03 O P 0) m Q a csl X rH CU O CP 12 CP -H CU 3 X 0 -H CO X -H X rH 0) O 3 03 X 12 03 X 3 O CO 54 03 X 3 03 03 05 54 X 03 O 0) 3 54 P CU 03 O a x 03 03 X 3 X X 03 3 X X X 03 0) 3 O CP 54 03 03 X CO 03 03 03 3 X -H X 03 03 X X X 03 CO X p a 3 54 0) O -r-i 2 2 03 X 12 •r-i 3 •rl CP N X 54 03 3 O £3 03 O 03 £3 - CC O 03 03 03 O a g 2 03 03 Q) 54 54 3 -n CP 2 03 03 td C 03 (0 1 -H X 2 g 03 -r-i -n U N 3 X 54 "O 03 - 03X4X3 03 X 3 X -H 03 03 g X 03 X 54 X TS a 03 T X 03 X 003XXU^"' X 03 03 £1 3 3 03 03 -H 54 CO <13 6 X O ■r-i 12 03 03 X 03 03 CP 03 X 2 03 X g 03 N 2 03 03 03 N - X X 03 3 3 X 03 03 3 03 3 X 03 g 03 CP 03 O CP X 03 CP 03 03 N 12 03 O 03 54 -H 54 -H CP 03 3 03 03 03 CO CP 03 O X X g - CO 3 54 3 03 4-J C X O 0) 0) -H 12 X> 03 CP O 03 X 54 03 X X 3 H X - 03 N X 3 O 03 2 i2 X 3 <D X X 12 X x 03 -H 03 X 54 -H X X X 03 X 03 3 "O O g -H 03 54 X X g 03 X 3 x - 03 co -V X 12 C.*03 033C0354 0)030303030030303 Ql2>ggNCPXCP Postbus^21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 21 januari 2002 Ingekomen zijn: A Brief d.d. 19 november 2001 van de gemeente Nijefurd met de vraag om de motie betreffende de postagentschappen te ondersteunen B Aanwijzingen d.d. 4-12-2001 door de staatssecretaris van OC&W van jonge rijksmonumenten in de bij Leeuwarden behorende dorpen, het buitengebied en enkele in de binnenstad. C Besluit van 5 december 2001 van Gedeputeerde Staten van Fryslan waarbij goedkeuring is verleend aan het bestemmingsplan Dr. Zamenhofpark Voorgesteld wordt deze brief en deze besluiten voor kennisgeving aan te nemen. D Verzoek d.d. 27 november 2001 van Bestuurscommissie OPO tot verbetering randvoorwaarden levensbeschouwelijk onderwij s E Brief d.d. 26 november 2001 van PEL inzake Quickscan Monsma en Partners. Voorgesteld wordt deze brief en dit verzoek in handen te stellen van B&W om preadvies. F Bezwaarschrift van Langhout Wiarda Juristen namens Phoenix Botenverhuur te Leeuwarden tegen weigering vrijstelling bestemmingsplan. Voorgesteld wordt dit bezwaarschrift in handen te stellen van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriftenwelke commissie de gemeenteraad van advies zal dienen. G Brief d.d. 1 juli 2001 van de heer B.J. Postma betreffende het toekennen van Friese waternamen in de gemeente Voorgesteld wordt de heer Postma te beantwoorden conform de ter inzage gelegde concept-brief Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rimom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra 13 mtm

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 1