Gemeente leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Wijzigingen afvalinzameling Bijlage nr. lft Aan de gemeenteraad. 1Inleiding Op 28 augustus 2001 stelde ons college een conceptbrief vast aan Fryslan Miljeu, waarin wij in hoofdlijnen akkoord gingen met een wijziging van de afvalinzameling per 1-1- 2002: gelijktijdige inzameling met GCP-wagens 'Geesink Combi Perswagensvan restafval en GFT-afval om de twee weken in plaats van de huidige alternerende inzameling: de ene week restafval, de andere week GFT-afval. Wij vroegen echter op enkele belangrijke punten garanties en/of maakten een voorbehoud. Dit betrof vooral verwachte problemen met de toename van het aantal clusterplaatsen en de weigering om als gemeente de financiële risico's te dragen van de extra GFT-inzameling in de zomer. Wij legden de brief vervolgens ter advies voor aan de Commissie Stadsontwikkeling In de Commissie Stadsontwikkeling was er op 18 september 2001 geen meerderheid voor de brief. De brief is derhalve niet verzonden. Na deze commissievergadering is uitgebreid met Fryslan Miljeu overlegd. Fryslan Miljeu heeft de plannen nu bijgesteld, afspraken over een zorgvuldige werkwijze worden vastgelegd en over de financiële punten is overeenstemming bereikt. In deze nota wordt ingegaan op de vragen en bezwaren vanuit de raadscommissie, die voor een groot deel overeenkomen met de punten waarop ons college een voorbehoud maakte dan wel garanties vroeg. Ook wordt ingegaan op de twee financiële zaken die nauw verbonden zijn aan de GCP-operatiede financiële risico's van de extra GFT-inzameling in de zomer en een toekomstige kostenverlaging voor de gemeente. 2. Beantwoording vragen/bezwaren uit de raadscommissie De voornaamste vragen en bezwaren waren, samengevat: a. vrees dat een gelijktijdige inzameling van GFT- en restafval een negatieve invloed heeft op de gescheiden inzameling van GFT; b. vrees voor teveel containers per clusterplaats in sommige straten; c. juridisch: hoe zit het precies met de Wet milieubeheer die in principe wekelijkse inzameling voorschrijft? d. is het niet sowieso gewenst, los van wettelijke verplichtingen, een dergelijke verandering dusdanig te behandelen dat daar inspraak op mogelijk is? e. bij alternerende tweewekelijkse inzameling kunnen huishoudens stank veroorzakende voedselresten, bijv. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpstra 13 I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 1