emeente Ieeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Wijziging verordening Subsidiebeleid Wiw en intrekken verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten Bijlage nr. 101 Aan de gemeenteraad. Inleiding Met ingang van 1 januari 2002 zijn de werkaanvaardings- subsidie en de subsidies in het kader van de Wrea gefiscaliseerd. Als gevolg hiervan dienen de verordeningen te worden gewijzigd c.q. ingetrokken. Verordening Subsidiebeleid Wiw Per 1 januari 2002 is met het Belastingplan 2002 de zogeheten toetrederskorting ingevoerd. Deze heffingskorting is onder meer van toepassing op mensen de vanuit de ABW, I0AW of de WIK dan wel uit een gesubsidieerde dienst betrekking op grond van de Wiw, de Wsw of een I/D-baan minimaal zes maanden aaneengesloten uitgestroomd zijn naar niet-gesubsidieerde arbeid waarmee ze op jaarbasis minimaal de helft van het wettelijk minimumloon hebben verdiend. De voorwaarden waaronder de toetrederskorting kan worden verkregen, zijn vergelijkbaar met de voorwaarden voor het verkrijgen van de werkaanvaardingssubsidie Met de invoering van de toetrederskorting per 1 januari 2002 is per gelijke datum de werkaanvaardingssubsidie komen te vervallen. Samenloop van werkaanvaardingssubsidie en toetrederskorting wordt middels een anticumulatieregeling in de belastingwetgeving tegengegaan. De verordening Subsidiebeleid Wiw dient te worden aange past, zodanig dat de werkaanvaardingssubsidie daarmee is afgeschaft en de personen die tot en met 31 december zijn uitgestroomd recht houden op de defiscale werkaanvaardings subsidie. Na de laatste afhandeling van de werkaanvaar dingssubsidie kan de verordening worden ingetrokken. (Zin over hoogte nog te betalen subsidies en de dekking daarvan Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten Tot 1 januari 2002 konden werkgevers, in het kader van de Wrea, bij de gemeente een subsidie aanvragen voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Voor de subsidie- afhandeling is door u de verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten vastgesteld. Sinds de invoering van de 1 juli 1598) zijn 25 Wrea-subsidies toegekend. $V; Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart - It aide spegelet him ym wat de takomst hat - Piter Terpstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 1