Blad 18 kantoren van totaal tussen de 25.000 en 35.000 m2 b.v.o., terwijl langs de Oostergoweg nog ruimte is voor 25.000 tot 35.000 m2 b.v.o. aan nieuwe kantoorruimte. Binnen vigerende plannen elders is nog ruimte voor een toevoeging van totaal 30.000 m2 b.v.o. Als uitwerking van de Nota Kantoren en ter realisering van de doelstellingen in de Stadsvisie is een Ontwikkelingsplan Kantorenstad opgesteld (CITY-FEC)De gemeentelijke taken daarbinnen liggen op het vlak van sturing middels stedebouwkundig en planologisch instrumentarium en door het treffen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren en de openbare ruimte in te richten. Door de implementatie van het bedrijvenloket wordt de dienstverlening voor bedrijfsleven beter georganiseerd. Dit moet leiden tot verkorting van de procedures en verbetering van de kwaliteit. Naar verwachting zal dit bijdragen tot een verbetering van de waardering van het ondernemersklimaat in Leeuwarden. Bij het bedrijvenloket wordt nauw samengewerkt met de Kame-_h van Koophandel. De stroomlijning van de dienstverlening voor bedrijven zal zeker ook ten goede komen van startende bedrijven die veelal nog hun weg moeten zoeken in ondernemersland en alle bijkomende procedures. De in het programma Tijd voor Schoonheid aangekondigde stadsbouwmeester/ stedebouwkundig supervisor speelt een belangrijke rol bij de inrichting van het gebied. Wat mag het kosten? Het programma omvat de volgende beleidsproducten economisch beleid; bedrijfslocaties. bedragen x 1000 Nieuw Beleid 2002 2003 2004 2005 - Ombuigingen 2002 2003 2004 200*1 - bedragen x 1000 Baten en Lasten totale programma Rekening 2001 2002 2003 2004 2005 Lasten 8.595 3.121 2.315 2.310 2.309 Baten 7.119 1.956 1.226 1.226 1.226 Saldo -1.476 -1.165 -1.089 -1.084 -1.083 SIOF Totaal 2000 2001 2002 2003 2004 Nieuw - Overig a. Masterplan FEC-City 2.051.086 226.890 680.670 1.143.526 b. ICT Center 671.763 671.763 Totaal 2.722.849 898.653 680.670 1.143.526 Blad 19 Het beleid met betrekking tot het programma kantorenstad is vastgelegd in de volgende beleidsnota's: Nota Kantoren Stadsvisie 'Varen onder eigen vlag' Nota Bedrijvenloket Stukken FEC-city en zuid

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 11