PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006 VOORSTEL NIEUW BELEID Programma: Ruimtelijke Ordening Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer Streefnormen Beleidsproduct: Ruimtelijke Ordening Productcode: 810.01 Naam van het voorstel: Tweede fase actualisering bestemmingsplannen Korte omschrijving voorstel: De actualisering van de verouderde bestemmingsplannen geschiedt op basis van een begin 2000 opgesteld plan van aanpak. Voor de uitvoering van fase 1 zijn middels Perspectiefnota Plus 2000- 2003-2010 extra middelen beschikbaar gesteld. Dekking voor fase 2 ontbreekt nog. In het onderzoeksrapport van de gezamenlijke VROM-inspecties "Gezond Leeuwarden" is geconstateerd dat de bestemmingsplannen voor de bebouwde kom aan vervanging toe zijn en dat de actualiseringstermijn in veel gevallen inmiddels ruimschoots overschreden is. In de Reactienota naar aanleiding van dit onderzoek is al aangegeven dat de tweede fase van de actualisatieslag in 2003 zal beginnen en dat hiervoor perspectiefmiddelen geclaimd zullen worden. Het college heeft bij de vaststelling van de reactienota op 21 november 2001 aan deze perspectief- claim een preprioriteit gegeven. Te realiseren bestuurlijk doel: Door de herziening van verouderde bestemmingsplannen ontstaat eenduidigheid in de regelgeving binnen de gemeente Leeuwarden. Door een goede planologisch-juridische regeling met actuele gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden wordt voorkomen dat onnodige beperkingen gelden en kunnen ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. Actuele bestemmingsplannen, dan wel aanpassing van plannen is ook noodzakelijk i.v.m. stedelijke vernieuwing en de gewenste woningbouwproductie in inbreidingsgebieden. Relatie met het Bestuursprogramma/collegeprogramma: In het Collegeprogramma 2002-2006 is opgenomen dat gestreefd wordt naar een vlotte actualisering van de bestemmingsplannen. Relatie met strategische en operationele doelen uit het MeerjarenOntwikkelingsProgramma (informatieraster) en de Stadsvisie: Strategisch doel uit het MOP is het met een volwaardig, actueel ruimtelijk-ordeningskader voorwaarden scheppen voor het ontwikkelen van een evenwichtige woon-, werk- en leefstad die een sterke positie in Fryslan en het Noorden inneemt. In het MOP is als operationeel doel opgenomen het actualiseren van alle bestemmingsplannen in de neriode 2000-2002. Voor de eerste fase zijn middelen beschikbaar. Operationele doelen c.q. meetbare effecten: 2003 2004 2005 2006 In 2005 zijn alle bestemmingsplannen uit het Plan van Aanpak geactualiseerd. Maatregelen: Budqetbeslaq per jaar (x 1.000,-) 2002 2003 2004 2005 2006 Bedragen (exclusief BTW) Incidentele uitzettingen bestemmingsplannen -123,5 €61,8 €41,2 20,5 "Uitgenomen" BTW 6 19% €-23,5 11,7 €7,8 €4,0 1 Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW) - 147 73,5 49 24,5] 1 De BTW is: Verrekenbaar Compensabel Niet verrekenbaar of compensabel €-23,5 11,7 €7,8 €4,0 PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006 VOORSTEL NIEUW BELEID Programma: Ruimtelijke Ordening Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer Naam van het voorstel: Tweede fase actualisering bestemmingsplannen Onderbouwing: In het MOP is al aangegeven dat de actualisatie van het bestemmingsplanbestand gefaseerd zal plaatsvinden. Dit geschiedt op basis van een begin 2000 opgesteld plan van aanpak. Faseren is wenselijk en nodig vanwege het feit dat voor diverse plangebieden de komende jaren ingrijpende ontwikkelingen te verwachten zijn en het op dit moment niet goed mogelijk is voor alle gebieden de bestemmingsplanuitgangspunten te formuleren. Door samenvoeging van plangebieden wordt het aantal bestemmingsplannen teruggebracht tot 25 in het stedelijk gebied. In de 2000-2002 wordt een groot deel van de eerste fase van de actualisatieslag uitgevoerd. Hiervoor zijn in de Perspectiefnota Plus 2000-2003-2010 middelen beschikbaar gesteld. Op basis van een eerste (voorlopige) prioritering van de te actualiseren bestemmingsplannen wordt er vanuit gegaan dat in 2003, voor de tweede (en laatste) fase van de actualisatieslag, voor de volgende plangebieden een bestemmingsplan dient te worden opgesteld: Binnenstad, Oldegalileën /Cambuursterpad, Huizum-Bornia/Huizum-Dorp, Wielenpólle/Schepenbuurt en Nylan. Omdat uitvoering van de gewenste bestemmingsplanwerkzaamheden gefaseerd gebeurt, is het totaal benodigde bedrag van 245.000,- over meerdere jaren verdeeld. Collegevoorstel Overnemen 87

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 125