1.2 Werkloosheidsontwikkelingen In de grafiek zijn voor 1995, 1997 en 1999 (voorlopig cijfer) de drie jaargemiddelden van geregistreerde werklozen volgens de CBS-definitie weergegeven. De gemeente Leeuwarden heeft zich tot doel gesteld om de werkloosheid in algemeenheid terug te dringen. Na een vrijwel gelijk blijvende werkloosheid in 1995 (1993-1995) en 1997 (1995-1997), wordt na 1997 inderdaad een daling van de geregistreerde werkloosheid waargenomen. De meer actuele (en anders gedefinieerde) cijfers van het Regionaal Bureau Arbeids voorziening (thans CWI-Noord-Nederland) laten een duidelijke daling in de werkloos- heidgegevens zien tot aan 1 januari 2001De werkloosheid in Leeuwarden is echter nog bijna twee keer zo hoog dan gemiddeld in Nederland. De grafiek laat echter wel zien dat de daling van de werkloosheid in Leeuwarden sneller afnam tot 1-1-2001 dan gemid deld in Nederland. Leeuwarden profiteerde van het gunstige economisch klimaat. Het gemeentelijk beleid is enerzijds gericht op arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden (werklozen), anderzijds op versterking van de werkgelegenheid in sectoren die aanslui ten bij het profiel van de stad. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 1.1 Geregistreerde werklozen op stadsniveau (jaargemiddelden) 6 1.2 We rk loos he ids ontwik ke ling IU".. 1995 1996 199 7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 jaren t RHA werkloosheidsperc Leeuwarden m RBA werkloosheidspercentage Nederland 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 139