2000 jaren De toekomstige vraag naar kinderopvang is geprognosticeerd aan de hand van onder zoek. In dit onderzoek zijn twee scenario's geschetst, een minimaal en een maximaal scenario. In het minimale scenario stijgt de vraag naar kinderopvang in 2005 tot 1.430 kindplaatsen, in het maximale scenario tot 1.578 kindplaatsen. Het beleid rondom kin deropvang wijzigt aanzienlijk; met ingang van 2003 wordt de wet Basisvoorziening Kinderopvang ingevoerd en verdwijnt in principe de gemeentelijke kinderopvang. 2000 De vraagontwikkeling naar kinderopvangplaatsen is in deze grafiek nogmaals aangege ven om het onderscheid tussen de beide scenario's te verduidelijken. Ten opzichte van 2000 verwacht het minimale scenario een stijging van 16% in kindplaatsen en het maximale scenario gaat uit van een stijging met 26%. 1.9c Vraag naar kinderopvang jg j jnbod plus wachtlijstm in mi a a jg (aanbod plus wachtlijst l minimaa v raag (aanbod plus wachtlijstmaximaal raag (aanbod plus wachtlijstmaximaal 16 O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 procent vraag (aanbod plus wachtlijst) kindplaatsen maximaal vraag (aanbod plus wachtlijst) kindplaatsen minimaal 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 144