PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR/ BEREIKBAARHEID (06) Blad 26 Het concept-GVVP vormt een uitstekend vertrekpunt voor de aanpak van de verkeerscirculatie. Ingezet wordt op de realisatie van de volgende belangrijke infrastructurele projecten op het gebied van bereikbaarheid: voorbereiding van de Haak (aanleg) de westelijke invalsweg. Aanleg van de ontbrekende delen van deze radiaal en optimalisering van het bestaande deel; de rondweg. Er zal onderzocht worden op welke manier de capaciteit kan worden uitgebreid. de binnenring. De tweezijdige verkeersafwikkeling op de binnenring moet worden verbeterd door het oplossen van bestaande knelpunten de aanleg van hoogwaardige fietsroutes wordt voortvarend aangepakt. De gemeenteraad heeft 10.000.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de Magneetzweefbaan Beleidsnota's binnen dit programma die aan te haken zijn bij het GVVP worden in omvang en aantal zo beperkt mogelijk gehouden. Dit geldt ook voor het parkeerbeleidsplan Wat willen we bereiken? Strategische doelen: Het realiseren van een doelmatig, veilig en duurzaam verkeers- en vervoersysteem om daarmee bij te dragen aan het optimaal economisch ruimtelijk, sociaal een cultureel functioneren van de stad Leeuwarden; Uitgangspunten daarbij zijn: Een helder, logisch en begrijpelijk verkeers- en vervoersysteem Een verkeers- en vervoersysteem dat bereikbaarheid garandeert Een verkeers- en vervoersysteem dat duurzaam verkeersveilig is Een verkeers- en vervoersysteem dat past bij een duurzame samenleving Een verkeers- en vervoersysteem dat een sterke en bescheiden groei van Leeuwarden aan kan Inrichting van de verkeersruimtes met respect voor en in harmonie met de omgeving Operationele doelen: De groei van het aantal autokilometers in de gemeente in 2020 zal beperkt worden tot 60% in plaats van de voorspelde autonome groei van 80%.in vergelijking met 2000 Het beperken van de groei van het aantal letselongevallen van 30% bij een autonome ontwikkeling tot 2020 tot 5% in vergelijking met 2000 Het verhogen van de gemiddelde rijsnelheid voor autoverkeer in de gemeente met 10 tussen 2000 en 2020. Het realiseren van een gemiddelde snelheid van autoverkeer van 30 km/uur op de Stadsring in 2020 Het beperken van de vertraging van autoverkeer in de spits op de invalswegen tussen de Haak en de Stadsring tot maximaal 10 minuten in de spits in 2020 Het beperken van de vertraging van alle auto's tezamen in 2020 op het gemeentelijk wegennet met 10 in vergelijking met 2000 in plaats van de toename met 30 bij een autonome ontwikkeling. Het aandeel in het totale aantal verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer gezamenlijk zal in 2020 toenemen in plaats van afnemen zoals bij de autonome ontwikkeling voorzien wordt Het realiseren van 800 nieuwe parkeerplaatsen op strategische locaties aan de rand van de binnenstad voor 2010. In de binnenstad en de kantorenhaak voorzien nieuwe bedrijfsvestigingen in hun Blad 27 parkeerbehoefte op eigen terrein Op het gebied van vervoer en parkeermanagement maakt in 2020 80% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers een vervoerplan en van de overige 20%. Verhoging van de kostendekkingsgraad in de stadsbusdienst van 27% in 1998 naar minimaal 35% in 2004. Stand van zaken Voor het GVVP zijn er modelberekeningen uitgevoerd. Op basis van deze berekeningen zijn er prognoses gemaakt voor de ontwikkeling van het verkeer in 2020 zonder maatregelen en met realisatie van de maatregelen uit het GVVP. Een groot aantal operationele doelen ten aanzien van verkeer die hierboven omschreven is, zijn afgeleid van deze prognoses. Ze wijken af van de operationele doelen zoals deze in het MOP zijn omschreven. Het autoverkeer groeit sneller dan was geprognosticeerd. Dit komt met name door de groeiende welvaart en daarmee het toenemende autobezit en -gebruik en door en het minder effectief zijn van het gevoerde beleid dat gericht was op de beheersing van de groei van de automobiliteit. Wat doen we daarvoor? De belangrijkste activiteiten om het programma te realiseren Nieuw beleid Uitvoering maatregelen GWP Door uitvoering van de in het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan Leeuwarden opgevoerde maatregelen wordt de bereikbaarheid van Leeuwarden verbeterd en worden infrastructurele projecten uitgevoerd die leiden tot een grote verkeersveiligheid en die het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. Parkeercontrole De afdeling parkeercontrole is thans ondergebracht bij de politie. Op dit moment wordt onderzocht wat de verstandigste plek is om deze taak onder te brengen. Aangezien het om een grote groep controleurs gaat, waarvan de signalen zijn dat grotere efficiency mogelijk is, wordt voorgesteld om bij de nieuwe organisatievorm een efficiencyverhoging toe te passen. Deze efficiëntieverhoging leidt tot een vermindering van twee controleurs. Omdat hier enige voorbereiding voor nodig is stellen wij voor de ombuiging in te boeken vanaf 2004. Wat mag het kosten? Het programma omvat de volgende beleidsproducten openbaar vervoer; spoorlij nen; waterwerken; verhardingen; kunstwerken; verkeersmaatregelen; verkeer en vervoer; parkeren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 15