Kengetallen verloedering 5 j 4 7 r 6 3 2 1 Deze grafiek bevat de kengetallen voor verloedering van de wijken in Leeu warden. Opvallend waren de hoge verloederingscijfers voor de oude wijken van Leeuwarden: Bilgaard, Vrijheidswijk en Heechterp/Schieringen. Dit zijn de wijken met een relatief goedkope woningenmarkt een hoge concentratie allochtone bewo ners en een hoog aantal langdurig niet werkende werkzoekenden. In 1998 is in deze wijken de verloedering sterk teruggebracht. De ontwikkelingen tussen 1998 en 2000 zijn wisselend. Bij de meeste wijken is een lichte af name of stabilisatie van de verloedering te herkennen. In de Vrijheidswijk, Wielenpolle/Schepenbuurt, Binnenstad/Schil-West en Buitengebied Zuid en Noord is de verloedering sinds 1998 echter toegenomen. Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de bouw van Zuiderburen, waardoor in een deel van Zuid veel bouwrommel op straat ligt. Deze grafiek bevat onder andere een overzicht van de uitgaven aan onder houd aan wegen, trottoirs en openbaar groen. Opvallend aan de deze gra fiek is de toename van de kosten voor openbaar groen in Leeuwarden in 1999. De grootte van deze stijging was (deels) incidenteel van aard. Daar naast vallen de gestegen onderhoudskosten voor het wegdek en onkruidbe steding op verhardingen. Dat hiermee resultaten geboekt worden, kan ge zien worden aan de toenemende tevredenheid (van de burger) over groen voorzieningen en onderhoud van wegen en fietspaden, zie ook grafiek 5.3. Ook uit de schouw blijkt dat in 1999 het groenonderhoud het basisniveau over het algemeen heeft gehaald (en op bepaalde gebieden zoals parken soms een hoger niveau). Over 2001 geldt dat het onderhoud van de groen voorzieningen en onkruidbestrijding op verhardingen als basis tot laag ge kwalificeerd kan worden, met uitzondering van de binnenstad en de kanto- renhaak waar dit niveau als hoog gekwalificeerd kan worden. Het streven is wel om ook buiten deze gebieden het basisniveau op deze aspecten te ha len. Voor verlichting, verhardingen en zwerfvuilbestrijding kan opgemerkt worden dat in 2001 de voorgenomen streefniveuas gehaald zijn. De beste dingen voor zwerfvuil zijn noemenswaardig gestegen, dit is/was ook een aandachtspunt in de tevredenheidsonderzoeken onder de bevolking. 56 5.8 Onderhoud wegen, trottoirs en openbaar groen g verlichting groenvoorzieningen, bankjes; excl. recreatiegebieden speeltoestellen verhardingen (trottoirs, wegdek, fietspaden) zwerfvuilbestrijding onkruidbestrijding op verhardingen 57

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 164