6.3 Fiielast Bij ongewijzigd beleid zal door de toename van het autoverkeer (onder andere ten ge volge van de groei van de werkgelegenheid in Leeuwarden) de verliestijd op invalswe gen de komende decennia fors toenemen. De haak om Leeuwarden en de Noordwest tangent moeten er mede voor zorgen dat Leeuwarden per auto bereikbaar blijft. Eén van de doelstellingen is bijvoorbeeld dat op Invalswegen (tussen den Haak en de stadsring) de vertraging in de spitsperiode maximaal 10 minuten mag zijn ten opzichte van de dal uren. 7. VERSTERKEN SOCIALE STRUCTUUR 7.1 Inleiding De gemeente Leeuwarden heeft omtrent het versterken van de sociale structuur twee strategische doelen geformuleerd: Ontwikkelen van een sociale infrastructuur, zo mogelijk op wijkniveau, die de parti cipatie van de burgers bevordert en ondersteunt, de sociale cohesie versterkt en het ontstaan van achterstanden voorkomt; een dergelijke infrastructuur dient afgestemd te worden op fysieke en economische infrastructuur; en Voorkomen dat mensen in een achterstandsituatie raken (preventie) en verbeteren van de positie en verminderen van het sociale isolement van mensen die zich in een achterstandsituatie bevinden (activering en uitstroom). Het eerste deel van dit hoofdstuk bevat grafieken rondom achterstandsproblematieken. Gegevens over uitkeringsgerechtigden en minima. Tevens zijn grafieken over bijstand, huursubsidie en schuldenproblematiek hier opgenomen. Het eerste deel van dit hoofd stuk wordt afgesloten met een grafiek over kinderen die met een leerachterstand de ba sisschool betreden. Het tweede deel van dit hoofdstuk biedt zicht op de sociale kwaliteit van buurten in Leeuwarden. Het gaat om percepties van sociale kwaliteit door buurtbewoners. Het hoofdstuk eindigt met een grafiek omtrent maatschappelijke participatie van Inwoners van Leeuwarden. De volgende grafieken zijn in dit hoofdstuk opgenomen: Uitkeringsgerechtigden; Sociaal minimum; Minima huishoudens: verdeling naar uitkeringsduur; Minima huishoudens: verdeling naar uitkeringssoort; Bijzondere bijstand (uitgaven); Schuldenproblematiek; Kwijtschelding gemeentelijke heffingen; Huursubsidieontvangers; Basisschool; Perceptie sociale kwaliteit van de buurt (totaal); Perceptie van de buurt Leeuwarden Oost; Maatschappelijke participatie. Verliestijden op invalswegen, per auto in ochtendspits (2002) 12 62 63

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 167