iemeente uwarden Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Fusie Bestuursacademie Noord-Nederland Bijlage nr. 155 Aan de gemeenteraad. Inleiding In het najaar van 2001 hebben de besturen van de Bestuursacademies Noord-Nederland, Oost-Nederland en Randstad besloten met elkaar een proces van integratie in te gaan. Inmiddels zijn door de drie academies de eerste stappen gezet op weg naar één landelijk opererende Bestuursacademie 1Aanleiding De Bestuursacademies zijn opgericht door en voor de lokale overheden. Deze binding komt sterk tot uiting in het aanbod van de Bestuursacademies. Inmiddels is echter het inzicht ontstaan dat deze binding niet persé in de juridische vorm van de Bestuursacademies terug behoeft te komen. De Bestuursacademie Oost-Nederland is in 1994 gepri vatiseerd. Nu wordt ervoor gekozen om eenzelfde stap te zetten voor de Gemeenschappelijke Regelingen Bestuursacademie Noord-Nederland en Bestuursacademie Randstad Bovenstaande heeft geleid tot een oriëntatie op mogelijkheden om het bestuursdienstonderwijs in een nieuwe vorm voort te kunnen zetten. Op basis van deze oriëntatie is gekozen voor de variant, waarin de Bestuursacademies Noord-Nederland, Oost-Nederland en Randstad opgaan in een geprivatiseerde sterke landelijke Bestuursacademie, die de rechtsvorm krijgt van een stichting. Een belangrijk uitgangspunt voor het samengaan van de drie Bestuursacademies is dat het bestuursdienstonderwijs in stand wordt gehouden. Om te voldoen aan de verwachtingen van de lokale overheid is het van belang het bestaande aanbod te bestendigen en de kwaliteit ervan te garanderen. Dat wordt beter mogelijk in de vorm van één landelijk opererende academie dan via continuering van de nu bestaande, versnipperde constructie. 2. Proces van vorming één landelijke Bestuursacademie Voor een goed verloop van het fusieproces zijn meerdere afspraken gemaakt. Sommige daarvan hebben betrekking op de organisatie van het proces. Doel ervan is in ieder geval een situatie te creëren, waarin slagvaardig gehandeld kan waarin taken en verantwoordelijkheden helder zijn :in uiteindelijk zeer resultaatgericht gewerkt kan Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart It aide spegelet him yn wat de talomst hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 207