De Middelseerüte bestaat uit een tweetal fasen. De eerste fase betreft de vaarweg rond Sneek. Slechts de kostenverdeling van de tegenvaller op de vaarwegomleiding rond Sneek in het bijzonder de Dompsluis maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Ter realisering van de tweede fase van de Middelseerüte wordt een aantal zelfstandige projecten gezamenlijk door de partijen uitgevoerd. Hiertoe worden de uitvoering, alsmede de financiering van de gemaakte afspraken in deze in rechte afdwingbare overeenkomst vastgelegd. verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a) Partijen: de Provincie Fryslan en de gemeenten Boarnsterhim, Leeuwarden, Littenseradiel, Sneek en Wymbritseradiel. b) Project: Het totaal aan maatregelen dat benodigd is ter realisering van de tweede fase Middelseerüte. c) Deelproject(en): Het onderdeel van het totale project Middelseerüte, dat als zodanig is aangemerkt in de beschikking d.d. 28 september 2001 van het dagelijks bestuur van het SNN inzake de subsidieverlening Middelseerüte tweede fase, zoals ook aangegeven in tabel 2, als onderdeel van art 16 lid 2. Dat onderdeel van het totale project Middelseerüte dat als zodanig is aangemerkt in de beschikking dd. 17 april 2001 van de Dienst Landelijk Gebied inzake de subsidieverlening Boazumerfeart fase 1 en zoals genoemd in art 16 lid 1. Binnen deelprojecten worden projectonderdelen onderscheiden. En al dan niet geclusterd in bestekken opgenomen zoals weergegeven in bijlage 1 d) Projectmanager: ambtelijke vertegenwoordiger van de eindbegunstigde van de subsidies zoals genoemd in artikel 5 lid 1, en coördinator van het project e) Stuurgroep: Gremium, bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen en de betrokken waterschappen en belast met de coördinatie aangaande de realisatie van het project en het nemen van besluiten ten aanzien van knelpunten en onvoorziene omstandigheden. f) KOMPAS-subsidievoorwaarden: Geldende richtlijnen voor deelprojecten uitgevoerd in het kader van het KOMPAS-programma voor EFRO en EZ/KOMPAS, alsmede de voorwaarden zoals deze kunnen zijn opgenomen in de hieruit voortvloeiende beschikkingen. g) GDU-voorwaarden: Geldende richtlijnen voor deelprojecten uitgevoerd in het kader van het GDU, alsmede de voorwaarden zoals deze kunnen zijn opgenomen in de hieruit voortvloeiende beschikkingen. h) SRN-voorwaarden: Geldende richtlijnen voor deelprojecten uitgevoerd met een SRN-bijdrage, alsmede de voorwaarden zoals deze kunnen zijn opgenomen in de hieruit voortvloeiende beschikkingen. i) Standaardvoorwaarden provinciale co-financiering: Geldende richtlijnen voor deelprojecten uitgevoerd in het kader van het KOMPAS-programma voor EFRO en EZ/KOMPAS, alsmede de voorwaarden zoals deze kunnen zijn opgenomen in de hieruit voortvloeiende beschikkingen. j) POP-voorwaarden: Geldende richtlijnen voor deelprojecten uitgevoerd in het kader van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma alsmede de voorwaarden zoals deze kunnen zijn opgenomen in de hieruit voortvloeiende beschikkingen. k) Eindbegunstigde: begunstigde van subsidies zoals deze in het kader van de tweede fase Middelseerüte worden verstrekt. I) Verrekenbare of terug te vorderen BTW: de BTW, die op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 van de belastingdienst wordt terugontvangen. m) Compensabele BTW: de BTW, die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds, waarvan de inwerkingtreding naar verwachting op 1 januari 2003 zal plaatsvinden. Artikel 2. Essentie van de overeenkomst 1Partijen zullen een volwaardige Middelseerüte voor de recreatievaart tussen Sneek en Leeuwarden realiseren, samen met een inrichtingsplan van wegen te Scharnegoutum Oost. 2. Partijen verplichten zich alle deelprojecten zoals vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst uit te voeren. Overeenkomst Middelseerüte versie 07-10-02 2 3. Partijen verplichten zich de deelprojecten ten behoeve van de Middelseerüte zoals vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst, die gesubsidieerd worden door KOMPAS en/of provinciale cofinanciering, uiterlijk op 1 december 2004 gereed en afgerekend te hebben. 4. Partijen verplichten zich de deelproject(en) ten behoeve van de Middelseerüte zoals vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst die gesubsidieerd worden uit de GDU uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar van aanvraag te hebben aanbesteed. 5. Partijen verplichten zich de deelprojecten ten behoeve van de Middelseerüte zoals vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst die gesubsidieerd worden door SRN voor 1 december 2004 gereed te hebben. 6. De partij gemeente Littenseradiel verplicht zich het deelproject viertal landbouwbruggen in de Bozumervaart en Franekervaart ten behoeve van de Middelseerüte voor 1 december 2004 gereed en afgerekend te hebben Artikel 3. Deelprojecten (weergegeven op kaart in bijlage 3) De overeenkomst heeft betrekking op de volgende deelprojecten in het kader van de KOMPAS-aanvraag: a) Sneek Oudvaart: nieuw sluisje, aanpassing peilverhoging Oudvaart en verhoging brug Groenedijk alle uit te voeren door de gemeente Sneek. b) Inrichtingsplan Scharnegoutum: verbindingskanaal tussen de Zwette en reeds gegraven vaarroute, creëren van aanlegvoorzieningen, nieuwe brug in de N-354, verhoging brug Legedyk, uit te voeren door de provincie, de gemeente Sneek en de gemeente Wymbritseradiel. Voornoemde partijen sluiten hiervoor een uitvoeringsovereenkomst. c) Bruggen Zwette: verhogen Langlansbrêge en Dillebrêge, uit te voeren door provincie Fryslan. De gemeenten Boarnsterhim, Littenseradiel en de provincie Fryslan sluiten hiervoor een uitvoeringsovereenkomst. d) Project Bozumervaart: verbreding, verdieping en omlegging Bozumervaart, aanpassen bruggen Franekervaart en Bolswardertrekvaar, uit te voeren door de gemeente Littenseradiel. Buiten de KOMPAS-aanvraag heeft de overeenkomst betrekking op het deelproject: e) Een viertal landbouwbruggen in de Bozumervaart en Franekervaart, uit te voeren door gemeente Littenseradiel. Artikel 4. Kostenverdeling Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 11: 1. Het aandeel van elk der partijen in de kosten voor de deelprojecten is opgenomen in de tabellen 1a. en 1 b. 2. De bijdragen van de deelnemende partijen in de kosten voor de Kompasdeelprojecten worden geïnd door de provincie Fryslan. 3. De bijdragen van de deelnemende partijen voor het kalenderjaar 2002 worden binnen drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst betaalbaar gesteld aan de provincie Fryslan 4. De betaling van de overige jaarlijkse bijdragen van de deelnemende partijen vindt plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar. De provincie Fryslan dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij alle deelnemende partijen. 5. De bijdragen voor het onderdeel "bijdrage in Dompsluis" worden binnen drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst geïnd door de gemeente Sneek, De gemeente Sneek dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij de betrokken partijen. 6. Alle partijen stellen binnen drie maanden na ondertekening van deze overeenkomst een extra bijdrage zijnde 10 van hun totale eigen bijdrage in de kosten van het Middeelseerouteproject zoals met (2) weergegeven in tabel 1a. betaalbaar aan de provincie Fryslan. Deze bijdrage wordt uitsluitend aangewend ten behoeve van het doel, zoals omschreven in artikel 16, lid 4 Artikel 5. Subsidie 1. De provincie is aanvrager en eindbegunstigde van de KOMPAS, de Provinciale cofinanciering KOMPAS SRN-bijdrage en GDU subsidie. 2. De gemeente Littenseradiel is aanvrager en eindbegunstigde van de POP-subsidie. Overeenkomst Middelseerüte versie 07-10-02 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 215