Nummer 24079 HI /TH DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2002 (bijlage nr. 159); BESLUIT: 1. een krediet ter beschikking te stellen van G 1.000.000 voor het onderhoud en restauratie van de Lange Pijp; 2. dit krediet te dekken uit de Algemene Reserve; 3. de te verwachten monumentensubsidie van de tweede ronde van de uitzonderlijk omvangrijke restauraties van beschermde monumenten de zogenaamde "Kanjerregeling" te laten toekomen aan de Algemene Reserve; 4. pas na de subsidiebeschikking tot uitvoer over te gaan. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van voorzitter griffier

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 229